Powstało Porozumienie Szkolne i Przedszkolne

Poznań nie jest jedynym miastem, w którym władze – czytaj prezydent, urzędnicy – podejmują niezrozumiałe decyzje dotyczące likwidacji szkół i przedszkoli, tłumacząc to koniecznością dokonywania cięć w budżecie. Po latach prosperity i gigantomanii, podejmowania kolejnych […]


Poznań nie jest jedynym miastem, w którym władze – czytaj prezydent, urzędnicy – podejmują niezrozumiałe decyzje dotyczące likwidacji szkół i przedszkoli, tłumacząc to koniecznością dokonywania cięć w budżecie. Po latach prosperity i gigantomanii, podejmowania kolejnych decyzji o inwestycjach nie wpływających na podnoszenie jakości życia mieszkańców nastąpił moment, kiedy należy spłacać zaciągnięte kredyty a budżet takiego miasta sypie się, jak domek z kart.

(CC BY-NC-SA 2.0) by disgustipado / Flickr

Prezydent i Wydział Oświaty ogłaszają program restrukturyzacji szkół i przedszkoli

Kilka tygodni temu Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania przedstawił program tzw. restrukturyzacji sieci poznańskich szkół i przedszkoli, który w czasie od listopada do stycznia ulegał wielu modyfikacjom wprowadzanym przez urzędników wydziału, a także prezydenta Ryszarda Grobelnego. Bardzo szybko okazało się, że z zaproponowanym programem nie zgadzają się nauczyciele, rodzice oraz młodzież poznańskich szkół. Strona społeczna, wypowiadając w tej sprawie swoje stanowisko, wielokrotnie powtarza, że likwidacji nie można nazywać programem restrukturyzacji. Naszym zdaniem, kryteria przedstawione przez Wydział Oświaty nie są wystarczające do przeprowadzenia rzetelnego programu naprawczego.

Powstaje Porozumienie Szkolne i Przedszkolne

W akcie sprzeciwu wobec takich metod wprowadzania oszczędności w poznańskiej oświacie, w dniu 28 grudnia na spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie My Poznaniacy zawiązało się POROZUMIENIE SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE. Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska odnośnie tego, jak powinien wyglądać rzetelnie przygotowany oraz skonsultowany z mieszkańcami projekt restrukturyzacji oświaty. Jako ważne elementy restrukturyzacji zostały wymienione : konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych, przygotowanie planu naprawczego, zawierającego cele restrukturyzacji oraz określenie narzędzi służących do badania efektywności tego programu, nie opierających się jedynie na wątpliwych kryteriach oceny opłacalności utrzymywania publicznych szkół i przedszkoli. Kryterium podstawowym wg grupy inicjatywnej Porozumienia Szkolnego i Przedszkolnego powinno być podnoszenie jakości kształcenia w poznańskich szkołach.

POROZUMIENIE

Bezpłatny dostęp do oświaty publicznej jest jedną z zasad ustrojowych państwa. Obowiązek zapewnienia powszechnego i równego dla wszystkich dostępu do wykształcenia spoczywa na władzach publicznych (art. 70 ust. 1, 2 i 4 Konstytucji RP). Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów należy do obowiązkowych zadań własnych gminy (art. 5 ust. 5 oraz art. 104 ust. 1 i art. 105 ustawy o systemie oświaty). Żądamy zakończenia chaotycznych działań, które mają stworzyć pozory tzw. restrukturyzacji miejskich przedszkoli, szkół i zespołów szkół. 

ŻĄDAMY:
– Rzetelnego przygotowania kompleksowego programu restrukturyzacji sieci szkół w Poznaniu w oparciu jasne kryteria (jawne, kompletne, precyzyjne) decydujące o przeznaczeniu przedszkoli, szkół, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  do likwidacji lub przekazania innym organom prowadzącym oraz ujawnienia  oszczędności dla budżetu miasta,  które ma przynieść program restrukturyzacji. 
– Rzetelnych konsultacji społecznych dotyczących programu restrukturyzacji oświaty w Poznaniu, która winna trwać co najmniej rok – celem restrukturyzacji powinno być podniesienie jakości systemu oświaty, a nie wyłącznie obniżenie wydatków na oświatę. 
– Przedstawienia do społecznej akceptacji  kompleksowego i  spójnego programu restrukturyzacji oświaty w Poznaniu, obejmującego wszystkie poziomy nauczania – niedopuszczalne są próby działań dotyczących wybranych przedszkoli lub szkół.
 Odwołania osób odpowiedzialnych, których działania w sprawie tzw. restrukturyzacji oświaty wprowadziły chaos i  podważają wiarygodność i autorytet Prezydenta, Urzędu i Rady Miasta Poznania.

Porozumienie Szkolne i Przedszkolne jest otwarte na wszystkie środowiska i osoby, które będą podejmować wspólne, solidarne działania zmierzające do odwrócenia  obecnej, patologicznej sytuacji. I jednocześnie deklarują współdziałanie  przy wypracowywaniu i przedstawianiu wniosków oraz rozwiązań problemów, które trapią poznańską oświatę. 

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa