O Krajowej Polityce Miejskiej w Sejmie

W środę 19 lutego b.r. odbyło się w Sejmie posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Polityki Miejskiej i dotyczyło procesowi tworzenia Krajowej Polityki Miejskiej. Dokument ten ma określać strategię rozwoju polskich ośrodków miejskich, a także współpracę organów […]


W środę 19 lutego b.r. odbyło się w Sejmie posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Polityki Miejskiej i dotyczyło procesowi tworzenia Krajowej Polityki Miejskiej. Dokument ten ma określać strategię rozwoju polskich ośrodków miejskich, a także współpracę organów administracji centralnej z tymi ośrodkami.

zespol

W spotkaniu prowadzonym przez posła Michała Szczerbę wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: Minister Paweł Orłowski, Andrzej Brzozowy, Daniel Baliński; posłowie oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Prezentacja przygotowana przez Ministra Pawła Orłowskiego miała przedstawić główne założenia nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz kluczowe punkty projektu Krajowej Polityki Miejskiej.

Warto zauważyć, że nowa perspektywa finansowa w dużym stopniu będzie oparta o fundusze dedykowane specjalnie dla miast. Co istotne, jednym z istotnych czynników wpływających na dysponowanie środków będzie właśnie stopień zagęszczenia obszarów funkcjonalnych. Oznacza to nic innego, jak promocję dużych ośrodków miejskich w wyścigu o te fundusze. Jednocześnie duży nacisk położony zostanie na współpracę gmin z udziałem miast jako liderów. W obu funduszach: Funduszu Spójności oraz Programie Infrastruktura i Środowisko mają się znaleźć środki na takiej projekty jak transport, sieci, gospodarka odpadowa, kolej aglomeracyjna, funkcje o charakterze metropolitarnym, rewitalizacja, czy nowe inwestycje związane z kulturą. Łączna suma przewidzianego wsparcia to 6,5 mld złotych. Nie wyczerpuje to jednak pomocy publicznej, która jest także zarezerwowana w odrębnych projektach regionalnych np. Programu Polska Wschodnia.

Wskazówką odnośnie priorytetów i metod wydatkowania środków ma być właśnie Krajowa Polityka Miejska. Na spotkaniu przedstawiono wstępny harmonogram jego procedowania – wiadomo, że jest już gotowa druga wersja tego dokumenty. Warto przypomnieć, że założenia do tej polityki zostały przyjęte 16 lipca 2013 r., a następnie odbyły się pierwsze warsztaty partycypacyjne. Na obecnym etapie projekt KPM uzgadniany jest w poszczególnych departamentach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a najbliższym czasie poddany zostanie analizom międzysektorowym. Po tym czasie (mowa wstępnie o 3-4 tygodniach) rozpoczną się robocze warsztaty konsultacyjne.

W kluczowych obszarach KPM znalazły się rozwój gospodarczy, zarządzanie obszarami miejskimi, demografia, partycypacja społeczna, rewitalizacja, ochrona środowiska, niskoemisyjność i efektywność energetyczna, transport, kształtowanie roli miasta, ale każdy z tych obszarów ma składać się na osiągnięcie podstawowego celu, czyli podniesienie jakości życia mieszkańców. Ważną deklaracją Ministerstwa było także docenienie roli partycypacji społecznej jako modelu zarządzania miastem, który w świetle nowej KPM należałoby wdrożyć.

Istotną zmianą jest także pojawienie się kultury i miejskich polityk kulturalnych nie tylko w kontekście jednej z usług publicznych, które mogą zwiększać jakość życia. Co prawda, ze względu na obecny etap prac nad dokumentem i oczekiwanie na akceptacje jego treści przez kierownictwo MiR nie zostały przedstawione żadne konkretne zapisy, ale dyrektor Brzozowy zapewniał, że w tej wersji Krajowej Polityki Miejskiej kultura znacznie zyskała na znaczeniu.

Mimo, że Krajowa Polityka Miejska będzie w założeniu jedynie strategią działania, to może jednak wywrzeć duży wpływ na polityki poszczególnych miast. Przewiduje się, że przyjęcie dokumentu – po uzgodnieniach międzysektorowych i oficjalnych konsultacjach społecznych – nastąpi po III kwartale tego roku.

Notatkę przygotował Michał Krasucki

promo
Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa