Gminne Rady Seniorów w Senacie

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 25 września 2013 r. będzie pracować nad projektem zmian w ustawie o samorządzie gminnym dotyczącym tworzenia gminnych rad seniorów. To kolejny krok na drodze do wzmocnienia udziału osób starszych […]


Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 25 września 2013 r. będzie pracować nad projektem zmian w ustawie o samorządzie gminnym dotyczącym tworzenia gminnych rad seniorów. To kolejny krok na drodze do wzmocnienia udziału osób starszych w tworzeniu miast przyjaznych osobom starszym.

Osobom zainteresowanym polityką senioralną w polskich miastach polecamy numer „Starsze miasto” Magazynu Miasta. Można go kupić w naszej księgarni już od 1 zł.

13 września 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, która umożliwi radom gmin powoływanie gminnych rad seniorów mających charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Nowelizacja ustawy wprowadziła art. 5c, który określa, że „Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej”. Wnioskodawcą projektu był Klub Parlamentarny PO, a przedstawicielem wnioskodawców poseł Michał Szczerba, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Założenia projektu były konsultowane z Radą Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i uzyskały pełne wsparcie organizacji seniorskich.


OKLADKA_M3
Poseł Szczerba uważa, że „Gminne rady seniorów będą sprawnym narzędziem dialogu społecznego, który stanowi podstawę samorządności i obywatelskiego zaangażowania.  Nie wystarcza jednak stwierdzić, że jest dialog jest potrzebny, dlatego celem nowelizacji było ukształtowanie właściwej jego formy i stworzenie czytelnej podstawy prawnej umożliwiającej samorządom tworzenie rad seniorów. Warto zauważyć, że w Polsce mamy 2497 gmin, a dotychczas powstało tylko kilkanaście rad seniorów. Powodem tego jest m.in fakt, że bardzo często inicjatywy środowisk seniorskich napotykały na opór władz samorządowych, które odmawiały tworzenia rad wskazując na brak bezpośredniej podstawy prawnej. Jestem przekonany, że przewidywanym skutkiem ustawy będzie wzrost zainteresowania tworzenia gminnych rad seniorów, co pozytywnie wpłynie na włączanie osób starszych do współdecydowania o sprawach lokalnych”.

Zgodnie z przyjętą ustawą, rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk będzie mogła utworzyć gminną radę seniorów. Gminna rada seniorów będzie składać się z przedstawicieli osób starszych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Rada gminy określi, w drodze uchwały, tryb wyboru jej składu oraz statut określający zasady jej działania, dążąc przy wyłanianiu składu gminnej rady seniorów do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz organizacji pozarządowych i podmiotów działających
na rzecz osób starszych. Rada gminy będzie mogła w statucie jednostki pomocniczej upoważnić ją do utworzenia rady seniorów jednostki pomocniczej. Ten zapis umożliwi tworzenie np. dzielnicowych rad seniorów w m. st. Warszawie i w innych miastach, w których funkcjonują jednostki pomocnicze.

Nie jest to pierwsza inicjatywa służąca aktywności obywatelskiej osób starszych. Rady Ministrów w dniu 24 sierpnia 2012 r. przyjęła Rządowy Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2012 – 2013, a w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej powstał Departament Polityki Senioralnej. W lutym 2013 r. rozpoczęła pracę Rada ds. Polityki Senioralnej, która do końca września br. przedstawi Długofalowe  założenia polityki senioralnej na lata 2014-2020.

 

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa