Po spotkaniu Kultura. Rozwój. Olsztyn / Perspektywa NGO

Podczas spotkania dyskutowaliśmy nie tylko nad problemami, z jakimi mierzą się działające w mieście organizacje, ale również możliwościami systemowego wsparcia ich działań.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania i warsztatów zorganizowanych w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Podczas spotkania, na którym zjawili się przedstawiciele olsztyńskiego środowiska organizacji pozarządowych, dyskutowaliśmy nie tylko nad problemami, z jakimi mierzą się działające w mieście organizacje, ale również możliwościami systemowego wsparcia ich działań.  Artur Celiński przedstawił najważniejsze wnioski płynące z diagnozy polityki kulturalnej Olsztyna oraz raportu „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne”, ze szczególnym uwzględnieniem punktów odnoszących się do działania organizacji pozarządowych. Gabriela Konarzewska, Dyrektorka Biura Kultury, opowiedziała o systemie wsparcia NGO ze strony miasta, a Monika Falej, Przewodnicząca Prezydium ROPMO, pokrótce omówiła największe trudności z jakimi dziś mierzy się trzeci sektor. Zwróciła również uwagę na potrzebę wykorzystywania już istniejących narzędzi (m.in. aktualizacja strony internetowej z informacją o działalności organizacji).

W części warsztatowej uczestnicy odnieśli się do kilku propozycji celów i narzędzi rozważanych w kontekście nowego dokumentu strategicznego. Rozmawialiśmy o potrzebie wzmocnienia potencjału lokalnych organizacji m.in. przez wprowadzenie możliwości ubiegania się o pozyskiwanie grantów na okres przekraczający rok kalendarzowy (granty wieloletnie). Ważnym punktem dyskusji był temat aktywizacji mieszkańców miasta poprzez wsparcie nowych inicjatyw i wyjście naprzeciw potrzebom osób chętnych do działania w kulturze m.in. za pomocą narzędzia mikrowsparcia i wprowadzenia rozróżnienia na małe i duże granty mającego pomóc w organizacji nowych wydarzeń i stabilnym rozwoju istniejących. Zastanawialiśmy się również nad wyznaczaniem w konkursach grantowych określonych priorytetów (np. za realizację projektów w określonych przestrzeniach i częściach miasta, pozyskiwaniu partnerów itp.), dzięki którym możliwe stałoby się reagowanie na określone potrzebne mieszkańców Olsztyna.

Uczestnicy warsztatu zwracali również uwagę, że niezależnie od zmian w treści regulaminów niezbędnym czynnikiem jest większa konsolidacja środowiska – integracja członków organizacji oraz budowa zaufania pomiędzy trzecim sektorem a Urzędem Miasta. Jedną z omawianych propozycji był pomysł na organizowanie corocznego spotkania otwartego, na którym przedstawiciele NGO prezentowaliby zrealizowane w danym roku projekty kulturalne. Omówiliśmy również propozycję stworzenia stypendiów dla artystów i animatorów kultury.

Podczas dyskusji uczestnicy sygnalizowali potencjalne korzyści oraz zagrożenia, jakie mogą przynieść nowe rozwiązania, a także wyrazili chęć, aby wziąć udział w kolejnym spotkaniu warsztatowym, na którym zespół DNA Miasta przedstawi szczegółowo rozwinięte propozycje narzędzi, które mogą stać się częścią nowopowstającej strategii rozwoju kultury Olsztyna.

glowna

Spotkanie i warsztaty z NGO to kolejny etap procesu budowania miejskiej polityki kulturalnej Olsztyna. Działania te prowadzone są wspólnie przez władze Olsztyna, Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych Narodowego Centrum Kultury oraz Obywatelską Radę Kultury. Prace przebiegają z wykorzystaniem metody DNA Miasta przygotowanej przez Res Publikę Nową.

 

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa