Odpowiedzi – .NOWOCZESNA

Odpowiedzi .NOWOCZESNEJ na pytania o kulturę. Wybory parlamentarne 2015.


Odpowiedzi zostały przesłane przez Justynę Majewską, Dyrektor Biura Komunikacji .NOWOCZESNEJ. Publikujemy je w wersji oryginalnej.

Jaką rolę ma kultura w szeroko rozumianym procesie rozwojowym?

Kultura to fundament rozwoju społeczno-gospodarczego. Dlatego polityka Nowoczesnej w zakresie kultury będzie opierać się na docenieniu jej znaczenia dla naszej tożsamości, rozwoju społecznego, jak również dla rozwijania branż kreatywnych i zwiększania konkurencyjności gospodarczej.

Kultura w naszym rozumieniu to jakość życia obywateli w wymiarze intelektualnym, społecznym i materialnym. Od jakości kultury zależy jakość życia w wielu aspektach: to otaczające nas przedmioty, książki które czytamy, muzyka jakiej słuchamy, to filmy i spektakle teatralne, jakie oglądamy. To architektura i przestrzeń publiczna. Kultura to także rozrywka i sposób spędzania czasu wolnego, to także gry komputerowe, w które grają nasze dzieci.

Kultura sprzyja tworzeniu społecznych więzi, pobudza kreatywność i zwiększa poziom innowacyjności na każdym etapie rozwoju. Dzięki kulturze wzrasta kapitał społeczny oraz kapitał kreatywny. Od jakości kultury zależy także jakość gospodarki. Kultura to fundament, określający nas samych. Dlatego szczególną wagę przywiązujemy do tworzenia warunków jej rozwoju.

Jakie powinny być główne obszary polityki kulturalnej na poziomie krajowym oraz samorządowym (lokalnym)?

A. Krajowym

 • zwiększenie wydatków na kulturę I mechanizmy finansowania kultury,
 • powszechna edukacja kulturalna,
 • kultura w przestrzeni publicznej,
 • artyści na rynku pracy,
 • społeczne zaangażowanie kultury,
 • rozwój branż kreatywnych,
 • autonomia kultury,
 • promocja polskiej kultury.

B. Samorządowym

 

 • zwiększenie uczestnictwa w kulturze,
 • edukacja kulturalna wszystkich grup społecznych,
 • aktywne wsparcie samorządu dla artystów i organizacji pozarządowych,
 • rozwój życia kulturalnego oparty na kreatywnie działających instytucjach i organizacjach pozarządowych,
 • uspołecznienie modelu zarządzania kulturą,
 • rozwój branż kreatywnych.

Jakie są najważniejsze wyzwania przed polityką kulturalną na najbliższe 10 lat?

 • Wpisanie powszechnego prawa do czynnego i biernego udziału w kulturze do Protokołu Dodatkowego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
 • Zwiększenie czynnego i biernego uczestnictwa w kulturze.
 • Wydatki budżetowe na kulturę i jej promocję w minimalnym wymiarze 1% z perspektywą ich wzrostu do 2%.
 • Wprowadzanie rozwiązań sprzyjających rozwijaniu mecenatu i finansowania kultury przez podmioty prywatne, które powinny być istotną formą finansowania kultury. Możliwość odpisu 1% podatku CIT na wspieranie kultury.
 • Program zachęt podatkowych wspomagających produkcje audiowizualne.
 • Edukacja kulturalna – lekcje przedmiotów artystycznych w szkołach.
 • Rozwój ogólnopolskich programów edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży.
 • Ułatwienia w dostępie do edukacji artystycznej i kulturalnej oraz do samej kultury.
 • Poprawa estetyki naszego otoczenia.
 • Wprowadzeniem minimalnych stawek honorarium dla artystów, obowiązujących w instytucjach kultury.
 • Zniesienie progu dochodu rocznego przy umowach o dzieło dla twórców.
 • Rozwiązanie problemów świadczeń emerytalnych i ubezpieczeń społecznych dla artystów.
 • Rozwój programów zaangażowania społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych i w ten sposób wspieranie realizowanych przez nie projektów społeczno-kulturalnych.
 • Strategię rozwijania przemysłów kreatywnych.
 • Odpolitycznienie kultury poprzez jednoznaczne zapisy w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, uniemożliwiające politykom ingerowanie w program merytoryczny instytucji kultury i w obsadzanie stanowisk dyrektorskich.
 • Wzmacnianie ochrony dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Wprowadzenie nowych regulacji pozwalających chronić zabytki ze wszystkich epok.
Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa