DNA Miasta w Katowicach

Katowice są jednym z największych kulturalnych objawień w Polsce. W badaniu DNA Miasta sprawdzimy czy jest to sukces polityki kulturalnej miasta, czy raczej sukces wizerunkowy.


Ubieganie się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 uwolniło niesamowitą ilość pozytywnej energii, która sprawiła, że Katowice stały się jednym z najciekawszych i najszybciej rozwijających się miejsc kultury. Efekt wzmocniły gigantyczne inwestycje infrastrukturalne, które mają zapewnić długofalowe skutki dobrze rozpoczętego procesu zmian. Czy tak będzie w istocie?

Punktem wyjścia katowickiej edycji badań DNA Miasta będzie „Strategia Rozwoju Kultury Katowice 2020+” – czyli uchwalonego w 2011 r. dokumentu definiującego odpowiedzialność władz miasta za rozwój kultury i wskazujący najważniejsze cele miejskiej polityki kulturalnej. Sprawdzimy, jakie znacznie miał ten dokument dla katowickiej kultury i w jakim stopniu udało się spełnić jego zapisy. Naszym zadaniem jest również przygotowanie rekomendacji, które wyznaczą kierunku działań związanych z aktualizacją obowiązującej strategii.

Jak chcemy to zrobić?

Nasze badania będzie podzielone na kilka etapów. We wrześniu skupiliśmy się na pracy nad metodologią i dostępnymi danymi. W pierwszej połowie października przeprowadziliśmy etap rozpoznawczy. Polegał on na przetestowaniu naszej metodologii i odbyciu pierwszych rozmów, które pozwolą nam ustalić, co twórcy i odbiorcy kultury miejskiej o najważniejszych zmianach, jakie dokonały się w mieście w ciągu ostatnich kilku lat. Dzięki temu uzyskaliśmy wstępne rozpoznanie problematycznych obszarów, określiliśmy stosunek środowiska do prowadzonej przez miasto polityki kulturalnej (ocena przyczyn i skutków poszczególnych rozwiązań i decyzji), rolę i aktualność obowiązujących dokumentów strategicznych i zweryfikujemy znaczenie najważniejszych działań w obszarze miejskiej kultury. Uzyskane w ten sposób dane uzupełniamy o analizę dokumentów zastanych. Pod tą nazwą kryje się zarówno analiza kulturalnych finansów, jak i sprawozdań merytorycznych miejskich instytucji z lat 2010-2015.

W drugiej połowie październiku rozpoczął się również etap badawczy projektu, w ramach którego będziemy prowadzić wywiady (typu IDI i CATI). Planowanymi respondentami i uczestnikami procesu będą reprezentanci wszystkich miejskich instytucji kultury (w szczególności osoby odpowiedzialne za monitoring), przedstawiciele Urzędu Miasta oraz Rady Miasta, członkowie organizacji pozarządowych działających na polu kultury, przedstawiciele twórców i animatorów miejskiej kultury, a także dziennikarze piszący o kulturze. Wywiady zostaną oparte na szczegółowym kwestionariuszu przygotowanym na podstawie wniosków zebranych podczas etapu rozpoznawczego, bazującym na szkielecie scenariusza wywiadu wykorzystanym w ogólnopolskim projekcie badawczym „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne” (II edycja). Wśród poruszanych problemów znajdą się m.in. aktualizacja najważniejszych obszarów potencjału i problemów w miejskiej kulturze; przygotowanie wstępnej oceny realizacji założonych w Strategii celów i priorytetów; opisanie mechanizmów współpracy międzysektorowej i wzajemnych relacji w środowisku; poznanie sposobów finansowania i oceniania działań kulturalnych, a także wizji przyszłości i potencjalnych barier rozwojowych dla sektora; analiza monitoringu wdrażania Strategii. Wywiadom będzie towarzyszyła również szereg ankiet online, do których wypełnienia będziemy sukcesywnie zapraszać zarówno przedstawicieli środowiska twórców i animatorów kultury, jak i mieszkańców miasta.

Etap badawczy projektu zostanie uzupełniony zorganizowanym przez nas warsztatem, na który zaprosimy wybranych przedstawicieli środowiska kulturalnego (reprezentujących wszystkich aktorów: urząd miasta, instytucje, NGO, twórców i animatorów niezrzeszonych itd.). Celem warsztatu będzie konfrontacja wstępnych wniosków zebranych na tym etapie badania. Przygotowane przez nas rekomendacje zostaną uprzednio skonsultowane z przedstawicielami środowiska za pomocą zamkniętej ankiety online uruchomionej w listopadzie, która stanowić będzie ostatni element badania.

Rezultatem badania będzie raport opublikowany w grudniu 2015 roku, w którym zebrane dane zostaną poddane jakościowej analizie. Usystematyzujemy zebraną wiedzę i na tej podstawie sformułujemy rekomendacje dotyczące przyszłego kształtu polityki kulturalnej Katowic.

Badanie jest prowadzone w porozumieniu i na zlecenie katowickiego Urzędu Miasta.

Projekt DNA Miasta: Katowice jest koordynowany przez Jędrzeja Bursztę (jedrzejburszta@dnamiasta.pl) i Artura Celińskiego (arturcelinski@dnamiasta.pl)

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa