Spotkał się Parlamentarny Zespół ds. Polityki Miejskiej

Minister Olgierd Dziekoński z Kancelarii Prezydenta RP był gościem posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej, które odbyło się 19 lutego 2013 r. Spotkanie poświęcone było prezydenckiemu projektowi ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz […]


Minister Olgierd Dziekoński z Kancelarii Prezydenta RP był gościem posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej, które odbyło się 19 lutego 2013 r. Spotkanie poświęcone było prezydenckiemu projektowi ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw. Uczestnikami tego wydarzenia byli przedstawiciele Kongresu Ruchów Miejskich, w tym również członkowie grupy Demokracja Miejska, którzy przygotowali liczne uwagi do omawianego projektu ustawy.

Uczestnicy posiedzenia zgodnie stwierdzili, że przedstawiony w grudniu zeszłego roku do konsultacji społecznych projekt ustawy jest propozycją znacząco lepszą niż pierwsza wersja projektu konsultowana w 2011 roku. Doceniono fakt, iż oprócz kwestii związanych ze współpracą pomiędzy różnymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz pomiędzy poszczególnymi rodzajami władz w samorządzie, ustawa porusza również problem upowszechnienia na poziomie samorządowym praktyk „dobrego rządzenia”. Oznacza to, że potencjalnie wprowadza nowe mechanizmy partycypacyjne, takie jak instytucja wysłuchania publicznego, możliwość zgłaszania indywidualnych uwag do upublicznionych projektów uchwał oraz zniesienie wymogu progu frekwencyjnego w lokalnych referendach odwoławczych. Obecność progu w obecnie obowiązujących przepisach skutecznie przyczynia się do zmniejszenia siły sprawczej i sprawia, że władze gmin są praktycznie nieusuwalne. Prezydenci i burmistrzowie zamiast zachęcać do swojej wizji rządzenia przekonują swoich wyborców do zaniechania aktywności obywatelskiej. Nowe narzędzia uczestnictwa obywatelskiego mają umożliwić mieszkańcom wywieranie realnego wpływu na decyzje bezpośrednio ich dotyczące, a tym samym na kształt stanowionego prawa na poziomie lokalnym oraz regionalnym.

Minister Dziekoński potwierdził także otrzymanie uwag zgłoszonych przez grupę Demokracja Miejska z Kongresu Ruchów Miejskich wskazując, że Kancelaria Prezydenta odpowie na nie niebawem w końcowym raporcie podsumowującym wszystkie zgłoszone opinie.

Zdjęcie pochodzi z profilu Michała Szczerby w serwisie Facebook.

Główne zastrzeżenia uczestników spotkania dotyczyły fakultatywnego charakteru regulacji, które w żaden sposób nie zobowiązują administracji publicznej do współpracy z lokalnymi społecznościami, a jedynie dają im taką możliwość, co w rzeczywistości może skutkować niewielkim wykorzystaniem proponowanych regulacji w praktyce. Zaproponowano zatem, aby na jednostki samorządu terytorialnego nałożyć obowiązek przyjmowania wieloletnich strategii zwiększania uczestnictwa obywatelskiego w samorządzie. Ponadto wątpliwości uczestników wzbudził brak przejrzystości dokumentu (a co za tym idzie – jego ograniczona dostępność) oraz zmiana nazwy ustawy, która w swej pierwotnej wersji miała być ustawą o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu. W oczach niektórych uczestników zmiana ta znacząco wpływa na postrzeganie i wydźwięk całej inicjatywy ustawodawczej.

Ponieważ projekt ustawy nie obejmuje w sposób bezpośredni problematyki zagospodarowania przestrzennego, członek Polskiej Rady Architektury Grzegorz Buczek podjął dyskusję na temat konieczności weryfikacji i wzmocnienia wciąż niezadowalających mechanizmów uczestnictwa obywatelskiego w formułowaniu lokalnej polityki przestrzennej. Zwrócił on szczególną uwagę na ryzyko związane z niektórymi trendami legislacyjnymi (m. in. z utworzeniem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego), których priorytetem stała się optymalizacja inwestycyjna, wpływająca na zwiększenie ograniczenia narzędzi partycypacji w procedurach formułowania dokumentów o zagospodarowaniu przestrzennym.

Na spotkaniu był również obecny Rajmund Ryś kierujący Departamentem Polityki Przestrzennej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. To właśnie ten nowo utworzony Departament jest odpowiedzialny za przygotowanie ostatecznej wersji Krajowej Polityki Miejskiej. Warto przypomnieć, że Kongres Ruchów Miejskich skierował do MRR swoje uwagi dotyczące założeń tego dokumentu.  Niestety przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie potrafił udzielić odpowiedzi na pytanie o losy złożonego 28 grudnia 2012 r. pisma i wyjaśnić tak długotrwałego braku jakiejkolwiek reakcji.

Datę kolejnego posiedzenia Zespołu Parlamentarnego ds. Polityki Miejskiej wyznaczono na 6. marca b.r. Nadchodzące spotkanie, którego gościem będzie minister Marceli Niezgoda oraz Rajmund Ryś z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, będzie dotyczyło dalszych losów Krajowej Polityki Miejskiej i planowanego przeznaczenia funduszy unijnych na rozwój miast w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W maju  Zespół Parlamentarny ds. Polityki Miejskiej skoncentruje się również na takich kwestiach jak projekt ustawy o estetyce przestrzeni publicznej, której główne założenia w kwietniu zaprezentują przedstawiciele stowarzyszenia Miasto Moje a w Nim. Proponowanym tematem czerwcowego posiedzenia będzie zaś zmiana ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w kontekście propozycji wprowadzenia wyborów jednomandatowych w wyborach do rad powiatów (w tym również miast na prawach powiatu). Jak wyjawił przewodniczący zespołu, poseł Michał Szczerba, na jesień planowana jest także międzynarodowa konferencja dotycząca dobrych praktyk związanych z polityką miejską.

Notatkę przygotowała Anna Krawczyk.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa