Rozbić szklane sufity

O dyskryminacji, równych szansach, bezpieczeństwie osobistym, przemocy domowej i ekonomicznej rozmawiamy z Heleną Dalli, unijną komisarz do spraw równości.


Przewodnicząca Komisji Europejskiej – Ursula Von der Leyen powierzyła Dalli misję zwiększenia zaangażowania Europy w integrację i równość, niezależnie od płci, rasy czy pochodzenia etnicznego, a także podnoszenia świadomości i promowania równości.

Wśród priorytetów Dalli znajduje się włączenie przemocy wobec kobiet do katalogu unijnych przestępstw oraz wspieranie przystąpienia Unii do konwencji stambulskiej. Temat ten jest szczególnie drażliwy w państwach członkowskich z Europy Środkowej.

Helena Dalli pochodzi z Malty. Od 1 grudnia 2019 r. pełni funkcję europejskiej komisarz ds. równości. W swoim rodzinnym kraju dwukrotnie była posłanką do parlamentu oraz sekretarz ds. praw kobiet przy premierze. Przygotowała wtedy projekt ustawy o równości płci i zainicjowała powstanie białej księgi dotyczącej przemocy domowej. Dalli ustanowiła też krajowy fundusz urlopów macierzyńskich, na który wpłacają składki wszyscy pracodawcy, bez względu na płeć swoich pracowników. Ma on chronić kobiety przed dyskryminacją podczas rekrutacji.

Praca Dalli doprowadziła do tego, że Malta stała się krajem zapewniającym najlepszą ochronę prawną i równość osobom LGBTQ. W 2016 r. była pierwszą maltańską nominowaną i laureatką Europejskiej Nagrody Różnorodności. Jest również znana z przewodzenia procesowi ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce, który obecnie kraje ONZ obchodzą 11 lutego.

Czy, Pani zdaniem, coś zmienia się w zakresie równości płci w biznesie i na kierowniczych stanowiskach politycznych w krajach Unii Europejskiej?

Helena Dalli: Kobiety stanowią około połowę populacji, a mimo to nadal jesteśmy niedostatecznie reprezentowane zarówno w zarządach firm, na szczeblach kierowniczych przedsiębiorstw czy na  stanowiskach publicznych.

Postęp w kierunku parytetu płci jest bardzo powolny i nierównomierny. W krajach Unii kobiety stanowią średnio tylko 8 proc. najwyższej kadry zarządzającej i tylko około 29 proc. członków zarządów największych spółek notowanych na giełdzie.

To nie są liczby odpowiadające wizji Europy równej pod względem płci. Nie odzwierciedlają one też puli talentów wszystkich osób kończących studia. To nie do przyjęcia, zarówno dla kobiet, jak i dla postępu Unii.

Jak próbuje Pani zatem przebijać te „szklane sufity”?

W strategii na rzecz równości płci na lata 2020–2025 przedstawiamy sposoby, które umożliwią kobietom odgrywanie równorzędnej roli w społeczeństwie. Celem jest pomoc w przezwyciężeniu utrzymujących się od dawna systemowych barier obejmowania i awansu na stanowiskach kierowniczych w biznesie i polityce. Już w 2012 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie równości płci w zarządach przedsiębiorstw. Jej celem jest uzyskanie szerszego poparcia państw członkowskich i nawiązanie dialogu z oponentami. Będę nadal pracować nad przyjęciem tego wniosku w Radzie w obecnej kadencji.

Dziś wśród europarlamentarzystów znajdzie Pani 40 proc. kobiet. Wśród wiceprzewodniczących komisji panuje równowaga płci. To znaczący krok w kierunku zniwelowania istniejących różnic na szczeblu instytucjonalnym Unii.

Jednak, mówiąc o zaangażowaniu kobiet w polityce, czy w biznesie, musimy również wspomnieć o walce o pogodzenie spraw dotyczących pracy i rodziny. Sama prawdopodobnie nie zrobiłabym kariery politycznej, gdyby nie mama, która pomogła mi w obowiązkach rodzinnych, gdy moi synowie byli niemowlętami. Dlatego tak ważna wydaje się być Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Stwarza ona szansę zapewnienia dostępnej i dobrej jakościowo opieki nad dziećmi, między innymi dzięki zmniejszeniu obciążeń dla kobiet w instytucjach rządowych i prywatnych przedsiębiorstwach, co pozwoli na pełne wykorzystanie ich potencjału zawodowego.

Unia planuje przyjąć konwencję stambulską Rady Europy jako oficjalną politykę UE. Jakie stanowisko zajmie wobec rządów, które nie ratyfikowały jej lub zamierzają z niej wystąpić?

Jak stwierdziła Ursula von der Leyen w swoich priorytetach politycznych, Unia powinna zrobić wszystko, co w jej mocy, aby zapobiegać przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej, chronić jej ofiary i karać sprawców. Konwencja, dzięki rygorystycznym wymogom prawnym, czy poprawie stosowania regionalnego mechanizmu monitorowania, ma realny wpływ na ratowanie życia milionów kobiet i dziewcząt, a także ofiar przemocy domowej.

Obecny bezpodstawny atak na konwencję naraża życie kobiet na niebezpieczeństwo.
Brak poparcia czy sprzeciw części państw wobec jej ratyfikacji jest głęboko niepokojący. To jednak część większego ruchu, który dąży do złagodzenia ustanowionych praw w zakresie równości płci, a także częściowo opiera się na błędnym rozumieniu konwencji. Musimy stać na straży naszych unijnych wartości, obalać dezinformację dotyczącą konwencji stambulskiej i terminu gender. Trzeba zdwoić wysiłki przeciwko przemocy domowej i zapewnić, by wszystkie państwa członkowskie dysponowały najlepszymi przepisami w tym zakresie. Z tego powodu przygotowujemy wniosek legislacyjny o wymiarze równym zakresowi konwencji stambulskiej w celu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Wniosek ten przedstawimy do końca bieżącego roku.

W październiku 2000 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ zatwierdziła przełomową rezolucję nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa. W jaki sposób Unia może ją wykorzystać dziś, w procesie odbudowy po kryzysie spowodowanym pandemią?

Odbudowa po COVID-19 jest okazją do zajęcia się nierównościami strukturalnymi i wspierania włączenia społecznego i równości. Strategię na rzecz równości płci wzmacnia przyjęcie i realizacja III planu działania na rzecz równości płci (ang. GAP III – Gender Action Plan). Pragniemy świata, w którym kobiety, dziewczęta, mężczyźni i chłopcy, w swojej różnorodności, będą mogli się rozwijać i być wolni. Unia będzie zatem nadal realizować ten plan. Monitorowanie i sprawozdawczość w ramach GAP III mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia nierówności płci jako przyczyny i czynnika powodującego niestabilność oraz dla zwiększenia udziału kobiet i ich przywództwa we wszystkich kontekstach związanych z pokojem i bezpieczeństwem.

Jednym z przykładów tej pracy, która została dostosowana do pandemii, jest inicjatywa UE–ONZ Spotlight. Program ten inwestuje w zapobieganie i wspieranie eliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz ma na celu informowanie i ułatwianie działań politycznych, prawnych i instytucjonalnych.

W czasie lockdownu przemoc domowa przerosła statystyki. Skok o 30 proc. to tylko ostrożne szacunki. W krajach rozwiniętych główną jej przyczyną jest przemoc ekonomiczna. Czy Unia ma jakiś pomysł, czy długoterminowy plan na to, jak tę sytuację zmienić?

Dom nie jest bezpieczną przestrzenią dla wszystkich… Komisja nadal w pełni angażuje się w niwelowanie różnic w wynagrodzeniach obu płci oraz zwiększanie udziału kobiet w rynku pracy. Określono to w strategii na rzecz równości płci na lata 2020-2025.

Pełne poszanowanie zasady równości wynagrodzeń jest podstawą wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet i równości płci na rynku pracy. 4 marca 2021 r. przyjęliśmy wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie wzmocnienia zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę dla mężczyzn i kobiet poprzez przejrzystość systemu wynagrodzeń.

Jednakże samo zapewnienie pełnego poszanowania tej zasady nie wystarczy, aby zlikwidować różnice w pensjach kobiet i mężczyzn. Trzeba zająć się wszystkimi podstawowymi przyczynami zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć oraz wszystkimi aspektami wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet.
Podział obowiązków związanych z opieką nad rodziną jest tu również kluczowym elementem. W czerwcu 2019 r. Komisja przyjęła dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Wprowadziła ona minimalne normy dotyczące urlopu rodzinnego i elastycznych form pracy dla pracowników, aby umożliwić lepszy podział obowiązków związanych z opieką.

Również na początku marca tego roku przyjęliśmy plan działania na rzecz wdrożenia europejskiego filaru praw socjalnych, w którym ustanowiono m.in. ambitne cele dotyczące udziału kobiet w rynku pracy oraz zapewnienia wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.

Równość nie dotyczy tylko płci, ale także niepełnosprawności, rasy czy orientacji seksualnej… Czy istnieje strategia unijna mająca na celu zapewnienie, aby nikt nie czuł się pozostawiony samemu sobie lub dyskryminowany, zwłaszcza w świecie po pandemii, który jak się okazuje podważył wiele z wcześniejszych wysiłków?

Długoterminowy budżet Unii, w połączeniu z NextGenerationEU, tymczasowym instrumentem mającym na celu pobudzenie ożywienia gospodarczego, będzie największym pakietem stymulacyjnym, jaki kiedykolwiek sfinansowano z budżetu Unii. Łączna kwota 1,8 biliona euro pomoże odbudować Europę po kryzysie COVID-19. Pracujemy nad tym, aby była to Europa równa, bardziej ekologiczna i bardziej cyfrowa.

Unijny pakiet naprawczy koncentruje się na sprawiedliwości i włączeniu społecznym. Ma on na celu złagodzenie nieproporcjonalnego wpływu kryzysu na wiele słabszych grup społecznych, bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Będzie on również wspierać spójność terytorialną i solidarność między ludźmi, pokoleniami, regionami i krajami.

W wysiłkach na rzecz naprawy gospodarczej musimy zwrócić szczególną uwagę na wprowadzenie kobiet na rynek pracy i zatrzymanie ich tam poprzez politykę, programy i fundusze towarzyszące, uwzględniające problematykę płci.

W ramach Instrumentu Wspierania Odbudowy i Odporności udostępnione zostanie 672,5 miliarda euro w formie pożyczek i dotacji na wsparcie reform i inwestycji podejmowanych przez państwa członkowskie. W ramach instrumentu określono wyraźne wymogi dotyczące równości płci w krajowych działaniach naprawczych.

Obecnie władze wielu krajów w Europie Środkowej postrzegają koncepcję włączenia społecznego jako wyzwanie czy nawet zagrożenie dla integralności społecznej oraz wartości i norm… Świadomość tego, co oznacza równość płci oraz, jak postęp w tych dziedzinach może zwiększyć dobrobyt całego kraju, jest niska w społeczeństwach Europy Środkowej, zwłaszcza w obszarach, gdzie struktury patriarchalne pozostają nieugięte. Co może zrobić Unia, aby wesprzeć właściwą debatę publiczną lub ruchy mające na celu zmianę tego obrazu?

Równość płci jest podstawową zasadą UE i jest zgodna z priorytetem Komisji, jakim jest gender mainstreaming. Tymczasem rzeczywiście obserwujemy trend głośnego i zorganizowanego sprzeciwu wobec promowania praw kobiet – zarówno w Europie jak i na świecie. Ważna jest więc praca organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zainteresowanych stron i Parlamentu Europejskiego na rzecz przeciwdziałania tym zjawiskom. Kryzys spowodowany koronawirusem ujawnił i pogłębił istniejące nierówności w Europie, a odbudowa jest szansą na polepszenie naszych gospodarek. Wspólnym celem jest stworzenie sprawiedliwych społeczeństw, które oferują równe szanse wszystkim, w tym osobom często wykluczonym: dzieciom, kobietom, osobom niepełnosprawnym, samotnym rodzicom, mniejszościom i innym.

W chwili, gdy pandemia nadal stanowi wyzwanie dla nas wszystkich, zapraszamy obywateli do wspólnego kształtowania przyszłości Europy. Właśnie rozpoczęliśmy konferencję w sprawie przyszłości Europy, podczas której każdy może zabrać głos i wypowiedzieć się na temat spraw, które mają wpływ na jego życie, oraz tego, czego oczekuje od Unii. To nowe doświadczenie polegające na słuchaniu i debatowaniu jest okazją do utrzymania poparcia obywateli UE dla naszych wspólnych celów i wartości. Będzie stanowić podstawę demokratycznej legitymacji dla funkcjonowania projektu europejskiego.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci, UE była pionierem w dziedzinie praw kobiet i równości płci. Wiele z tego postępu zawdzięczamy naciskom i prawodawstwu Unii Europejskiej. Nie ustajemy w dalszych dążeniach, czego dowodem jest przyjęta w zeszłym roku strategia na rzecz równości płci na lata 2020–2025, w której określono kluczowe działania.

Magda Jakubowska – wiceprezes i dyrektor operacyjna w Fundacji Res Publica. Jeden z jej sztandarowych projektów dotyczących promocji kobiet w dziedzinie bezpieczeństwa, kampania NATO #WomenAreNATO, spotkała się z dużym zainteresowaniem międzynarodowym.

fot. Komisja Europejska


Rozmowa ukazała się także w języku angielskim w Visegrad Insight.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa