Podsumowanie konsultacji o konsultacjach warszawskich

12 lutego 2013 r., odbyło się spotkanie podsumowujące trwające 6 tygodni konsultacje społeczne w sprawie nowych zasad i trybu konsultacji obywatelskich w Warszawie. To kolejna okazja do zastanowienia się nad istotą problemu konsultacji w Warszawie, […]


12 lutego 2013 r., odbyło się spotkanie podsumowujące trwające 6 tygodni konsultacje społeczne w sprawie nowych zasad i trybu konsultacji obywatelskich w Warszawie. To kolejna okazja do zastanowienia się nad istotą problemu konsultacji w Warszawie, których funkcjonowanie ciągle pozostawia wiele do życzenia. Przyczyn takiego stanu jest oczywiście bardzo wiele. Organizatorzy spotkania wśród najważniejszych wymieniali m.in. trudności związane ze skutecznym dotarciem z informacją o planowanych wydarzeniach oraz wyjątkowo niską aktywność mieszkańców Warszawy, co zresztą wyraźnie dawało się odczuć wczoraj na pustawej sali w Pałacu Ślubów.

Proces tworzenia nowych zasad konsultacji obywatelskich miał pomóc w rozwiązaniu powyższych problemów. Skupiono się na zmianach regulaminu, choć wspominano również o istotnym znaczeniu kontekstu, w którym on funkcjonuje. Chodzi tutaj o uwarunkowania kulturowe, społeczne i historyczne obecnego społeczeństwa, co przekłada się nie tylko na niskie zainteresowanie, ale także nieprzygotowanie uczestników tego typu wydarzeń. Czy jednak słabość warszawskich konsultacji można tłumaczyć tylko pasywnością mieszkańców? Z obserwacji dotychczasowych przypadków wykorzystywania tego sposobu do prowadzenia dialogu społecznego wynika, że dobre przykłady przeplatają się niestety z działaniami fasadowymi. Zgodnie z zasadą, że jedne źle przeprowadzone konsultacje mają o wiele większy negatywny efekt niż pięć dobrych przykładów, trzeba realnie zastanowić się nad tym, że niskie uczestnictwo może wynikać również z braku zaufania obywateli.

Warto jednak zauważyć, że władze miasta i jego administracja podejmuje nieustanne próby ulepszenia samych mechanizmów. Tym razem prace skoncentrowały na przygotowaniu projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy oraz towarzyszącemu jej zarządzeniu wykonawczym. W istocie były to więc konsultacje nad konsultacjami. Na spotkaniu podsumowującym nowe wersje projektów prawnych omówiono najbardziej istotne zmiany wprowadzone na podstawie zgłoszonych uwag. Tych było zaś łącznie 87 (62 uwagi do projektu uchwały i 15 do projektu zarządzenia). Możne je wszystkie przeczytać w przygotowanym przez miasto raporcie.

Do najważniejszych zmian zaliczyć należy, między innymi, uwzględnienie różnych możliwych form konsultacji (§3 uchwały), poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do inicjowania konsultacji (§4 uchwały) czy obniżenie wymaganej liczby mieszkańców uprawnionych do składania wniosku o przeprowadzenie konsultacji z 7000 do 1000. Ta ostatnia modyfikacja w znacznym stopniu ułatwia podejmowanie działań przez samych mieszkańców, co spotkało się ze szczególnie ciepłym przyjęciem ze strony uczestników spotkania.

Pomimo powyższych zmian, dokumenty zostały ocenione – przez samych autorów projektów – jako jedynie porządkujące istniejący stan faktyczny. Ich zdaniem największym ograniczeniem jest zapis art. 5a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w myśl którego konsultacje przeprowadza się z „mieszkańcami”. Tymczasem, pojęcie „konsultacji społecznych” zakładałoby uwzględnienie większego kręgu osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie, trudno uznać projekt uchwały za przełomowy w tym sensie, że potencjalnie mógłby istotnie odmienić rzeczywistość konsultacji w Warszawie. Można natomiast docenić fakt, że konsultacje starano się przeprowadzić w sposób modelowy, dając – tym samym – wyraz świadomości potrzeby zwiększania odpowiedzialności instytucjonalnej przed mieszkańcami jako odbiorcami działań urzędniczych.

Więcej informacji można znaleźć na stronach warszawskiego ratusza.

Notatkę przygotowała Olga Skórka.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa