Po spotkaniu o Krajowej Polityce Miejskiej w Sejmie

Jaką rolę będzie pełnić Krajowa Polityka Miejska i w jaki sposób wpłynie na rozwój polskich miast? To pytanie można uznać za temat przewodni dyskusji, która odbyła się w ramach kolejnego spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki […]


Jaką rolę będzie pełnić Krajowa Polityka Miejska i w jaki sposób wpłynie na rozwój polskich miast? To pytanie można uznać za temat przewodni dyskusji, która odbyła się w ramach kolejnego spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej 20 marca 2013 r. W posiedzeniu dedykowanemu zagadnieniom miast w polityce spójności 2014–2020 oraz stanu prac nad Krajową Polityką Miejską wzięli udział m.in podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Marceli Niezgoda, kierujący pracą Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rajmund Ryś oraz przedstawiciele Kongresu Ruchów Miejskich i Towarzystwa Urbanistów Polskich. Dyskusję poprowadził przewodniczący Zespołu poseł Michał Szczerba.

POBIERZ KRAJOWĄ POLITYKĘ MIEJSKĄ.

Pierwsza część spotkania w całości poświęcona była omówieniu ministerialnej koncepcji polityki spójności na lata 2014–2020, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii rozwoju miast. Wśród najważniejszych elementów nowego pakietu legislacyjnego uwzględnić należy proponowaną przez Polskę Umowę Partnerstwa, którą rząd miałby zawrzeć z Brukselą w celu sprecyzowania strategii, a w oparciu o którą mają być przygotowane programy operacyjne. Więcej o koncepcji Umowy można przeczytać tutaj.

Minister Niezgoda przekazał, że zgodnie z założeniami ministerialnej koncepcji miasta mają być ważnym beneficjentem środków tzw. rezerwy programowej, w wysokości 10 % sum alokacji funduszy strukturalnych. Mniej więcej połowa tej sumy przeznaczona ma być na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na terenach obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich. Jak argumentował reprezentant MRR-u zaletą tego narzędzia jest zachęcanie do współpracy samorządy gnębione wspólnymi problemami. Pozostała część rezerwy programowej zostanie dedykowana natomiast na działania w ramach Obszarów „Strategicznej Interwencji” (OSI), takich jak tereny Polski Wschodniej czy dzielnice miast wymagające akcji rewitalizacyjnych.

Druga część spotkania została zdominowana przez kwestię Krajowej Polityki Miejskiej i odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na uwagi zgłoszone przez Kongres Ruchów Miejskiej. Rajmund Ryś, dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej przedstawił obecnym treść pisma przesłanego 14 marca 2013 r. W swojej wypowiedzi zwracał przede wszystkim uwagę, że działania Ministerstwa są skoncentrowane przede wszystkim na działaniach związanych z polityką regionalną i przestrzenną. Uwagi dotyczące innych obszarów, jak np. kultura, powinny być rozstrzygane w zakresie prowadzonych przez inne Ministerstwa polityk sektorowych. Inaczej Krajowej Polityce Miejskiej groziłoby „rozwadnianie działań”.

 

Dyrektor Ryś zwracał także uwagę, że oficjalnie Ministerstwo zajmuje się tematem Krajowej Polityki Miejskiej dopiero od stycznia 2013 r. Tym niemniej jednak prace nad tą wersją dokumentu zostały zakończone i niebawem informacja o nim zostanie przedłożona Radzie Ministrów RP.

W trakcie dyskusji powstałej po wypowiedziach przedstawicieli Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poruszano przede wszystkim kwestie związane z dotychczasową oraz przyszłą współpracą ze środowiskiem samorządu terytorialnego i organizacjami miejskimi oraz właściwą rolę i funkcję Krajowej Polityki Miejskiej. Uczestnicy zwracali uwagę, że mimo wielokrotnie deklarowanej chęci współpracy z Kongresem Ruchów Miejskich Ministerstwo nie tylko nie zaproponowało jej konkretnej formy, ale również z trzymiesięcznym opóźnieniem i w lakoniczny sposób odpowiedziało na przysłane propozycje zmian w dokumencie.

 

Zawężenie obszarów oddziaływania Krajowej Polityki Miejskiej do kwestii przestrzennej i polityki regionalnej wzbudziło wątpliwości na temat rangi tego dokumentu. Wcześniejsze wypowiedzi ze strony pracowników Ministerstwa wskazywały, że KPM ma być rodzajem miejskiej konstytucji, która uporządkuje politykę państwa wobec miast. Obecne sugestie świadczą zaś o tym, że dokument ten będzie pełnił rolę znacznie mniejszą. To zaś sprawi, że problemy, na które cierpią polskie miasta wciąż nie doczekają się kompleksowego rozwiązania.

Ze względu na harmonogram innych wydarzeń w Sejmie spotkanie Zespołu Parlamentarnego ds. Polityki Miejskiej musiało zostać zakończone zanim padły rozstrzygające odpowiedzi. Zarówno wiceminister Niezgoda, jak i dyrektor Ryś zapewniali, że tym razem złożone przez nich zaproszenie do współpracy przy dalszych pracach nad Krajową Polityką Miejską będzie miało swoje konkretne efekty, a nawiązany dialog będzie kontynuowany na partnerskich warunkach.

Spotkanie Zespołu zostało w całości nagrane i jest dostępne na stronach Sejmu RP. Poprzednie spotkanie odbyło się 19 lutego 2013 r. i było poświęcone prezydenckiemu projektowi ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw. Sprawozdanie z tego spotkania można przeczytać tutaj.

Opracowanie przygotowały Olga Skórka oraz Anna Weksej.

 

 

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa