PLANY MIAST DLA KULTURY NA 2013 ROK

Prezentujemy wypowiedzi władz miast na temat planów dla kultury w 2013 r. Białystok / Bielsko-Biała / Bydgoszcz / Cieszyn / Częstochowa / Elbląg / Gdańsk / Gniezno / Gorzów Wielkopolski / Inowrocław / Kalisz / […]


Prezentujemy wypowiedzi władz miast na temat planów dla kultury w 2013 r.

Białystok / Bielsko-Biała / Bydgoszcz / Cieszyn / Częstochowa / Elbląg / Gdańsk / Gniezno / Gorzów Wielkopolski / Inowrocław / Kalisz / Katowice / Kędzierzyn-Koźle / Kielce / Koszalin / Kraków / Lublin / Łódź / Mysłowice / Olsztyn / Opole / Przemyśl / Rzeszów / Sosnowiec / Suwałki / Szczecin / Toruń / Tychy / Warszawa / Włocławek / Zamość / Zawiercie

BIAŁYSTOK

Od lat budżet na kulturę systematycznie wzrastał; w nadchodzącym roku po raz pierwszy od dawna będzie nieco niższy. Niższe będą ogólne przychody budżetu, co oczywiście ma wpływ nie tylko na kulturę. Wyjaśnić można to bardzo prosto – kończy się dotychczasowy okres programowania funduszy UE, więc wpływów z tego tytułu będzie mniej niż dotąd. Zobowiązania gminy wcale przy tym nie maleją. Pamiętać też trzeba, że większość inwestycji współfinansowanych ze środków UE wymagała od nas wkładu własnego. Aby wykorzystać unijną szansę, samorząd zmuszony był do zadłużania się, dług zaś wymaga spłacania.

Ograniczenia w kulturze nie są jednak znaczne – przyszłoroczny budżet będzie porównywalny do tego z roku 2010. Żadne zadania nie są zagrożone, nie musimy też rezygnować z żadnych priorytetów. Wierzę, że ten niewielki zastój, związany z sytuacją w całej Polsce, a właściwie całej Unii, nie będzie trwał długo. Niczego nie życzyłbym sobie bardziej niż możliwości zwiększenia budżetu na tego rodzaju zadania – choćby i o 100 procent.

Tadeusz Truskolaski

Prezydent Miasta Białegostoku

Pobierz pełną wypowiedź

BIELSKO-BIAŁA

Przede wszystkim chcemy, żeby właściwie funkcjonowały wszystkie te instytucje, które w naszym mieście tworzą tzw. kulturalny kręgosłup. Chodzi tu przede wszystkim o kilkanaście Miejskich Domów Kultury, Bielskie Centrum Kultury, obie bielskie sceny, czyli Teatr Polski i Teatr Lalek „Banialuka”, a także Galerię Bielską BWA. W oparciu o te właśnie placówki realizujemy większość imprez kulturalnych w Bielsku-Białej. Zamierzamy także – tak jak dotąd – wspomagać także prywatne stowarzyszenia kulturalne, które podejmują wiele ciekawych inicjatyw. (…)

W zasadzie przyszłoroczny budżet na kulturę jest porównywalny z obecnym i wydaje się, że w czasach postępującego kryzysu należy to uznać za sukces. Pieniądze jakie przeznaczamy na działalność kulturalną pozwalają wszystkim miejskim instytucjom kultury na normalne, spokojne funkcjonowanie.

Jacek Krywult

Prezydent Miasta Bielska-Białej

Pobierz pełną wypowiedź

BYDGOSZCZ

Cele wyznaczone na rok 2013 to kontynuacja podjętego procesu uspołeczniania zarządzania kulturą. Do najważniejszych zadań zaliczamy przyjęcie oraz podjęcie prac nad wdrażaniem „Masterplanu dla Bydgoszczy”, który wskaże najważniejsze zadania służące rozwojowi kultury na lata 2013-2020. (…)

W zakresie wydatków bieżących na kulturę w budżecie Miasta na 2013 rok nastąpi wzrost wydatków o kwotę 1 miliona złotych, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012, bez jednorazowych zwiększeń. Jest to zgodne z postanowieniami Bydgoskiego Paktu dla Kultury. (…) Kwota 1 miliona złotych została rozdysponowana w porozumieniu z Obywatelską Radą ds. Kultury i została przeznaczona na :

‐ zwiększenie puli środków na organizację otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 450 tysięcy złotych; w konsekwencji pula środków na ten cel w 2013 roku wynosić będzie 2 miliony złotych;

‐ uruchomienie systemu tzw. „małych grantów” na rzecz organizacji pozarządowych – 200 tysięcy złotych;

‐ realizację miejskich programów edukacyjnych m.in. programu Lokalne Przestrzenie Kultury realizowanego przez Miejskie Centrum Kultury– 350 tysięcy złotych; program ma na celu aktywizację działalności kulturalnej w peryferyjnych dzielnicach Miasta. (…)

W 2013 roku nie planujemy podjęcia nowych zadań inwestycyjnych. Ukończona zostanie realizacja inwestycji rozpoczętej w latach poprzednich, tj. rekonstrukcja zabytkowej barki i jej przebudowa na cele edukacyjno-kulturalne na kwotę 240 tysięcy złotych.

Piotr Kurek

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Pobierz pełną wypowiedź

CIESZYN

Wydatki na kulturę w roku 2013 kształtują się na podobnym poziomie, nie wzrastają. Głównym celem polityki kulturalnej jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz przyciągnięcie do Cieszyna turystów. Priorytetowe zadania to przedsięwzięcia, które utrwalają pozytywny wizerunek Miasta Cieszyna jako stolicy kulturalnej regionu – głównie festiwale, a także zaspokajanie podstawowych potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz stworzenie atrakcyjnej oferty dla turystów. W roku 2013 nie przewiduje się inwestycji o charakterze kulturalnym oraz nie dokonano znaczących zmian w projekcie budżetu w stosunku do lat poprzednich.

Mieczysław Szczurek

Burmistrz Miasta Cieszyna

Pobierz pełną wypowiedź

CZĘSTOCHOWA

Projekt „Aleje – tu się dzieje!”. Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy ma konkretną wizję realizacji projektu, który kompleksowo rewitalizowałby kulturalnie całą przestrzeń wyremontowanego Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny – stanowiących niejako naczynia połączone, mogące wspierać się w organizacji różnych przedsięwzięć.

Projekt zakłada stworzenie ulicznej galerii prezentującej częstochowskich twórców, dofinansowywanie animatorów kultury, zakup małej, mobilnej sceny  i stelażu ekspozycyjnego, które byłyby udostępniane twórcom, a także szeroko zakrojoną akcję promocyjną. Nie będziemy też rezygnować z dużych wydarzeń koncertowych. Sam charakter tych przedsięwzięć będzie się różnić w zależności od tego, czy będzie się odbywać na samym placu, który jest idealny do organizacji dużych imprez, czy też w bramach kamienic wzdłuż alei, gdzie odbywać się będą mniejsze imprezy.

Organizacja imprez kulturalnych i wydarzeń artystycznych w nowo wyremontowanej Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana, m.in. koncertów i festiwali z udziałem polskich i zagranicznych muzyków, artystów.

W porównaniu do roku ubiegłego, tegoroczny budżet na kulturę wzrósł o 710 508 zł. Jest to spowodowane powyżej wskazanym zapotrzebowaniem finansowym na zadania realizowane przez miejskie instytucje oraz zapotrzebowaniem rynku lokalnego m.in. na realizację projektu „Aleje – tu się dzieje!”.

Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy

Pobierz pełną wypowiedź

ELBLĄG

Wydatki na kulturę kształtują się na takim poziomie, jak w mijającym roku. Łącznie to kwota ok. 9,7 mln. Najwięcej, bo ponad 4,2 mln, to dotacja dla Biblioteki Elbląskiej, 1,3 mln to kwota na utrzymanie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, 1,7 mln kosztuje nas Muzeum, prawie milion Galeria EL i 1,5 mln to koszty Departamentu Kultury. Większe środki niż w roku 2012 przyznaliśmy orkiestrze – ze względu na konieczność zatrudnienia muzyków i dyrektora artystycznego, oraz departamentowi kultury, który od nowego roku, poza dotychczasowymi swoimi zadaniami,  będzie odpowiadał za organizację imprez masowych – Dni Elbląga, Święto Chleba, Świąteczne Spotkania Elblążan i Sylwester.

Ważną kwestią dla nas jest dziś opracowanie wieloletniej strategii rozwoju kultury na najbliższe lata. Nie oznacza to, że chcemy budować  kulturę od początku, bo ona od wielu lat w naszym mieście funkcjonuje i to w wielu aspektach bardzo dobrze, chcemy ją rozwijać, utrwalać to co dobre, wsłuchiwać się w głos mieszkańców i zaprosić ich do współuczestnictwa, do wspólnego budowania dobrej marki kultury elbląskiej.

Grzegorz Nowaczyk

Prezydent Miasta Elbląga

Pobierz pełną wypowiedź

GDAŃSK

Rok 2013 i budżet na ten rok to budżet kontynuacji. (…) Kultura usytuowana została w pozycji obszaru priorytetowego jako trudny do przecenienia czynnik interwencji w dbałości o zrównoważony rozwój. (…)

Jeśli mówmy o inwestycjach infrastrukturalnych, to dokończenie ECS, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, podjęcie przygotowania nowych inwestycji. Ale znacznie istotniejsze niż infrastruktura są inwestycje w budowanie kapitału obywatelskiej aktywności i społecznego zaufania i współpracy.

Podstawowym atutem miasta są jego obywatele, będący podmiotem wszelkich działań o charakterze społecznym czy gospodarczym. Stan, struktura, aktywność i aspiracje mieszkańców są zasadniczymi czynnikami, które bezpośrednio wpływają zarówno na kierunki dalszego rozwoju miasta, jak i na możliwości realizacji zakładanych celów.

Antoni Pawlak

Rzecznik Prezydenta Miasta Gdańska

Pobierz pełną wypowiedź

GNIEZNO

Do najważniejszych celów należy na pewno utrzymanie dotychczasowej polityki kulturalnej. Jednakże jesteśmy przed uchwaleniem budżetu przez radnych. Cieszy mnie, że w projekcie zwiększą się wydatki na dotacje dla stowarzyszeń.

W przyszłym roku [2013 – przyp. red.] w ramach Dni Gniezna odbędzie się koncert w ramach współpracy z regionem kantońskim (Chiny). Ponadto czekamy na ogłoszenie wyników projektów (Koronacja Królewska). Najważniejszą inwestycją dla miasta jest realizacja projektu Hali widowiskowo-sportowej. Rozpoczęto w tym zakresie procedury.

Jak pisałem wyżej, cieszą dotacje, ale niestety ze względów ekonomicznych sam budżet nie kształtuje się optymistycznie. W porównaniu z latami ubiegłymi jest znaczny spadek. Wpływa wiele czynników w tym m.in. ekonomia, nowa ustawa o finansach publicznych itp.

Darek Pajkert

Kierownik Referatu Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gnieźnie

Pobierz pełną wypowiedź

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Priorytetem dla miasta jest działalność prowadzona przez samorządowe instytucje kultury, szczególnie w zakresie edukacji kulturalnej oraz szeroko rozumianego upowszechniania kultury. Strategiczna jest też rola Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej, jako najmłodszej instytucji tego typu w Polsce.

W 2013 roku w zakresie zadań publicznych, realizowanych przez organizacje pozarządowe, są to:

– edukacja kulturalna dzieci i młodzieży;

– przedsięwzięcia w ramach Roku Wielokulturowości w Gorzowie;

– niszowe inicjatywy kulturalne;

– wydarzenia kulturalne z okazji 100-lecia Parku Róż;

– wydarzenia kulturalne w ramach obchodów jubileuszy;

– przedsięwzięcia w ramach Roku Witolda Lutosławskiego, ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Emilia Cepa

Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Pobierz pełną wypowiedź

INOWROCŁAW

Projekt budżetu na 2013 rok przewiduje mniejsze wydatki na kulturę niż w latach minionych, w których panowała tendencja zwyżkowa, rokrocznie bowiem zwiększano kwoty dotacji dla miejskich instytucji kultury. Na 2013 rok nie zaplanowano znaczących inwestycji infrastrukturalnych. Kwota przeznaczona na całą działalność kulturalną to 6 254 000,00 zł, w tym zawierają się dotacje dla dwóch samorządowych instytucji kultury: Kujawskiego Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, które wynoszą odpowiednio 3 610 000 zł i 2 350 000 zł. W 2012 roku kwoty dotacji wyniosły: 4 470 000 zł (KCK, w tym na prace remontowe w teatrze miejskim i amfiteatrze) i 2 520 800 zł (BM). Na podobnym poziomie pozostają wydatki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń kulturalnych (90 000 zł) oraz na pozostałą działalność kulturalną (204 000 zł, w tym 18 000 zł na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i ochroną zabytków). Zmniejszenie wydatków w 2013 roku na działalność miejskich instytucji kultury zostało spowodowane wykonaniem w latach minionych istotnych prac remontowych i modernizacyjnych w siedzibach tych instytucji (w 2011 roku zakończono remont kamienicy znajdującej się w centrum miasta, będącej drugą siedzibą KCK, w której znajdują się m. in.: sala wystaw czasowych, studio nagrań muzycznych, studio telewizyjne i sale do zajęć sekcyjnych, a w oficynie – stała wystawa archeologiczna „Askaukalis Inowrocław”).

Innym ważnym czynnikiem, który spowodował zmniejszenie planowanych wydatków na kulturę w 2013 roku, jest pogarszająca się sytuacja ekonomiczna w kraju i na świecie, co skutkuje zmniejszeniem subwencji ogólnej, którą otrzymują samorządy z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Wojciech Piniewski

I Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia

Pobierz pełną wypowiedź

KALISZ

Budżet na kulturę będzie w przyszłym roku o 100 tys. wyższy niż w 2012 roku i ukształtuje się na poziomie ponad 8,5 mln zł. Więcej środków otrzyma m.in. Miejska Biblioteka Publiczna, a jest to związane z przygotowaniami do upamiętnienia 100. rocznicy zburzenia Kalisza, którą obchodzić będziemy w roku 2014. Wyższe środki rozdysponowane zostaną także na zadania z zakresu ochrony dóbr kultury narodowej. W tym obszarze zasilenie finansowe otrzymają tak jak w latach ubiegłych gospodarze obiektów zabytkowych, jak również zrealizowane zostaną projekty dla upamiętnienia 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego oraz imprezy przygotowywane cyklicznie z okazji dorocznych Dni Dziedzictwa Kulturowego. Liczymy również, że podobnie jak w latach ubiegłych środowiska lokalne zmobilizują się i podejmą skuteczne działania w celu pozyskania środków zewnętrznych, w tym przede wszystkim pochodzących z budżetu państwa. Dotychczasowe doświadczenia pozwalają patrzeć z optymizmem i oczekiwać kolejnego bogatego i różnorodnego roku w kaliskiej kulturze.

Janusz Pęcherz

Prezydent Miasta Kalisza

Pobierz pełną wypowiedź

KATOWICE

Najważniejszą inwestycją dla Miasta Katowice w dziedzinie kultury jest budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 235 mln zł. Ta inwestycja powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie budowy nowego gmachu Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz istniejącego już SPODKA. Wśród nowo powstających inwestycji kulturalnych wymienić należy także budowę obiektu Filii Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” w dzielnicy Dąb, której całkowity koszt  wyniesie 6 687 000 zł oraz modernizację Pałacu Młodzieży w Katowicach wraz z salą teatralną. Całkowity koszt prac modernizacyjnych tego obiektu wyniesie ponad 37 mln zł. Tak więc centrum miasta, które skupia wiele innych obiektów kulturalnych, coraz bardziej antycypuje swą funkcję kulturalną.

Każdy rok wykazuje progres w stosunku do poprzedniego jeżeli chodzi o nakłady na kulturę. Jednakże przede wszystkim staramy się reagować na potrzeby w odniesieniu do możliwości wynikających z pozyskiwania środków zewnętrznych, sprzyjającej sytuacji ekonomicznej miasta i kraju, a także potrzeb społecznych.

Edyta Sytniewska

Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice

Pobierz pełną wypowiedź

KĘDZIERZYN-KOŹLE

Priorytetami są wspieranie i rozwój twórczości, poprawa bazy kulturalnej, promowanie wspólnego dziedzictwa polsko-czeskiego pogranicza, wspieranie organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością kulturalną. Gmina Kędzierzyn-Koźle bardzo mocno angażuje się w organizację życia kulturalnego. Z jej strony taką działalnością zajmuje się Wydział Promocji Miasta, Kultury i Sportu Urzędu Miasta, głównie poprzez dwie powołane do tego instytucje: Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. Wydział PMKS współpracuje też z organizacjami pozarządowymi, które również prowadzą działalność kulturalną. Części z nich gmina Kędzierzyn-Koźle udziela na ten cel dotacji. (…)

Dotacje wyniosły: w 2010 roku – dla MOK – 2,5 mln zł, MBP – 2,25 mln zł; w 2011 roku – dla MOK – 2,16 mln zł, MBP – 2,15 mln zł; w 2012 roku – dla MOK – 2,85 mln zł, dla MBP – 2,46 mln zł. W 2012 roku budżet na zadania kulturalne wydziału PMKS wyniósł 223 tys. zł. W projekcie budżetu na 2013 rok dla MOK przewidziano 2 mln zł, MBP – 2,13 mln zł, wydziału PMKS – 210 tys. zł. Mimo niełatwej sytuacji finansowej, w jakiej znalazły się teraz samorządy (kryzys gospodarczy, koniec okresu finansowania unijnego 2007-2013, wzrastająca liczba zadań), gmina Kędzierzyn-Koźle stara się utrzymać dotychczasowy poziom wydatków na kulturę.

Jarosław Jurkowski

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Pobierz pełną wypowiedź

KIELCE

Jeśli chodzi o 2013 r., to – w dobie wszechobecnego kryzysu – miasto będzie realizować przede wszystkim projekt dofinansowany z funduszy UE: „Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap II” (całkowity koszt realizacji projektu: 23 377 408,78 zł). W budżecie na 2013 r. w zakresie kultury zarezerwowano ok. 27 712 445 zł. Środki te pozwolą na normalne, choć oszczędne, funkcjonowanie wszystkich miejskich instytucji kultury.

Anna Ciulęba

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Kielc

Pobierz pełną wypowiedź

KOSZALIN

Wydatki ogółem na kulturę  w 2013 r. – 20 625 700 zł, w tym:

– dotacje na działalność instytucji kultury – 15 669 750

– wydatki na inwestycję (budowa filharmonii) – 4 500 000 zł. (w 2012 r. wydatki na budowę filharmonii były wyższe niż w 2013 r.: w 2012 r. przewidywane wykonanie wynosi 16 910 000 zł, a na 2013 zaplanowana jest kwota 4 500 000 zł).

Aktualne dochody wynoszą 458,1 mln, przewidywane w 2013 r. 448 mln. Wydatki tegoroczne – 499,2 mln., przyszłoroczne –  75,1 mln.

Zaplanowane na 2013 r. wydatki własne miasta – ze względów oszczędnościowych – są niższe niż w roku 2012. Konieczne jest więc zmniejszenie wydatków we wszystkich działach – w tym w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Robert Grabowski

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Koszalina

Pobierz pełną wypowiedź

KRAKÓW

Braki są na poziomie 10 mln zł w porównaniu do roku 2012, więc proszę sobie wyobrazić, jak zapowiada się rok 2013. Jako radnym PO udało się  w autopoprawce PMK [Prezydenta Miasta Krakowa – przyp. red.] wspomóc kilka instytucji i konkurs grantowy dla NGO. Ale to nadal są kwoty niewielkie. Tak naprawdę dopiero ten rok będzie dla nas wyzwaniem.

Jerzy Maciej Fedorowicz

Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Ochrony zabytków Rady Miasta Krakowa

Pobierz pełną wypowiedź

LUBLIN

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost wydatków na kulturę w budżecie Miasta Lublin. Miał on związek z dynamicznym rozwojem lubelskiego życia kulturalnego, powstaniem nowych instytucji kultury, festiwali, inicjatyw kulturalnych, ale przede wszystkim z ogromną aktywnością mieszkańców i twórców podczas procesu kandydowania Miasta Lublin w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Wydatki na obecnym poziomie będą w kolejnych latach co najmniej utrzymane, jednocześnie wzrosną wydatki w obszarach priorytetowych, takich jak „Kultura w dzielnicach” czy edukacja kulturalna.

Katarzyna Mieczkowska-Czerniak

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych

Pobierz pełną wypowiedź

ŁÓDŹ

Na 2013 r. planuje się budżet w wysokości 70 584 251 zł, z tego: dotacje podmiotowe dla 25 instytucji kultury to 64 440 210 zł. (…) Łódź ma wszelkie predyspozycje, by odnaleźli się w nim ludzie z ambicjami, aspiracjami. Jako miasto:  świetnie skomunikowane, z unikalnymi na skalę europejską przestrzeniami do życia, pracy (także twórczej), rozrywki, z systemem wspierania kultury sprzyjającym konstruowaniu spontanicznych obywatelskich inicjatyw kulturowych. (…)

Na podstawie opracowanego w tym roku Raportu o stanie kultury w Łodzi zostały ustalone cztery podstawowe cele strategiczne:

TOŻSAMOŚĆ – rozwijanie strategicznych obszarów kultury;

UCZESTNIK – podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze i rozwijanie kompetencji odbiorców;

TALENTY – zachęcanie przedstawicieli sektora kultury do wybierania Łodzi jako miejsca działań;

ZARZĄDZANIE – wdrażanie innowacyjnych i efektywnych modeli organizacji kultury.

Do realizacji wyznaczonych celów strategicznych określono cele operacyjne oraz kierunki działania, które są podstawą do konstrukcji programów i projektów zawartych w Polityce Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi. Polityka ta będzie tematem jednego ze styczniowych posiedzeń Rady Miejskiej.

Marcin Masłowski

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Łodzi

Pobierz pełną wypowiedź

MYSŁOWICE

Przede wszystkim skupiamy się na potrzebach mieszkańców – na tym, czego od nas oczekują i jaki rodzaj wydarzeń kulturalnych ich interesuje. Mogę powiedzieć, że na pewno nie zabraknie imprez plenerowych, koncertów, wystaw i wielu innych drobnych wydarzeń, których będzie całe spektrum.

Edward Lasok

Prezydent Miasta Mysłowice

Pobierz pełną wypowiedź

OLSZTYN

Od kilku lat wydatki zarówno bieżące, jak i majątkowe na zadania z zakresu kultury kształtują się na porównywalnym poziomie. Jednak z uwagi na zwiększone wydatki przeznaczone na realizację inwestycji (Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów) nieznacznie zmniejszyły się wydatki bieżące.

Bogusław Żmijewski

Doradca Prezydenta Miasta Olsztyna

Pobierz pełną wypowiedź

OPOLE

W 2013 roku najważniejsze zadania do realizacji to organizacja jubileuszu 50. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Organizacja cyklicznych wydarzeń kulturalnych m.in. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalkowych, Dni Opola, Nocy Kultury, wsparcie Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego Drum Fest, wsparcie Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy, promocja kultury. Istotnym jest również przebudowa Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, zlecenie prac projektowych dotyczących rozbudowy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu,  naprawa i wzmocnienie konstrukcyjne średniowiecznych murów obronnych,  prace projektowe dotyczące wystawy stałej Muzeum Polskiej Piosenki, wsparcie finansowe i nadzór nad pracami konserwatorskimi przy obiektach zabytkowych Opola.

Dorota Michniewicz-Witkowska

Naczelnik Wydziału Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Opolu

Pobierz pełną wypowiedź

PRZEMYŚL

(…) jest to bardzo dobry moment na inwestycje, na renowację zabytkowej substancji, której w Przemyślu nie brakuje, na poprawę infrastruktury kulturalnej. Trzeba tylko podjąć na forum miasta właściwe decyzje, napisać parę dobrych projektów, złożyć wnioski i mieć trochę szczęścia. A w kolejnych latach, mam nadzieję, uda się przeznaczyć trochę więcej pieniędzy na samą działalność kulturalną, bo przecież to, co wyremontujemy, zrewitalizujemy i wyposażymy, musi zacząć żyć pełnią życiem.

Barbara Łapka

Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Pobierz pełną wypowiedź

RZESZÓW

Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania dokumentu Strategia Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa, w którym zostanie przejrzyście zaprezentowana polityka kulturalna miasta na kolejne lata.

Przede wszystkim chciałbym, aby Zamek Lubomirskich stał się siedzibą muzeum i spełniał rolę ośrodka kultury. Prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości, aby przenieśli siedzibę sądu do innego budynku w Rzeszowie. Liczymy też na to, że uda się kontynuacja ubiegłorocznego przedsięwzięcia – Europejskiego Stadionu Kultury.

Jeśli chodzi o inwestycje w zakresie infrastruktury kultury to obecnie planowane są remonty i modernizacje 5 z istniejących 15 domów kultury oraz planowana jest budowa jednego domu kultury.

Od roku 2003 nakłady na kulturę w budżecie Miasta Rzeszowa odnotowały dużą dynamikę wzrostu (ok. 120%) co było spowodowane m.in. przyjmowaniem i realizacją innowacyjnych projektów kulturalnych, udoskonalaniem już istniejących, przeprowadzaniem działań inwestycyjnych oraz restrukturyzacją miejskich instytucji kultury.

Chłodnicki Maciej

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Rzeszowa

Pobierz pełną wypowiedź

SOSNOWIEC

Budżet Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na rok 2013 został zmniejszony o ok. 30% w stosunku do tegorocznego budżetu, natomiast budżety miejskich instytucji kultury (z wyjątkiem Teatru Zagłębia) zastały zmniejszono o około 15%.

Zmiany te podyktowane są trudną sytuacją finansową i wymagają od samorządowych instytucji kultury optymalizacji działań, czasem zmniejszenia nakładów na konkretne cele. W związku z tym przystąpiono do restrukturyzacji m. in. Miejskiej Biblioteki Publicznej, której działalność pochłania największą część budżetu przeznaczonego na kulturę i dziedzictwo narodowe. Teatr Zagłębia jako jedyna instytucja artystyczna posiada budżet na 2013 rok na tym samym poziomie.

Agnieszka Czechowska-Kopeć

Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca

Pobierz pełną wypowiedź

SUWAŁKI

Zadania w zakresie kultury w 2013 roku są dla miasta bardzo ambitne i wynikają z pozyskania nowej  – nowoczesnej na miarę potrzeb i oczekiwań. Szczególnie duże środki potrzebne są na wyposażenie obiektu SOK [Suwalskiego Ośrodka Kultury – przyp. red.] i obiektu Muzeum Okręgowego. Obok wydatków bieżących uruchomione też były środki inwestycyjne na ten cel. Środki w ostatnich latach na wydatki związane z funkcjonowaniem trzech instytucji przedstawiały się następująco: w 2009 r. – ok. 8,3 mln zł, w 2010 r. – 9 mln, w 2011 r. – ponad 8,2 mln zł w 2012 r. planowane wykonanie około 9,1 mln i plan na 2013 – 9,3 mln.

Marek Buczyński

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

Pobierz pełną wypowiedź

SZCZECIN

Uchwalony już budżet na rok 2013 w sferze kultury przynosi z jednej strony złe wieści, z drugiej – dokumentuje i wieńczy dobre wysiłki miasta w tej dziedzinie.

Złe wiadomości związane są ze zmniejszeniem środków na mecenat i zadania zlecane organizacjom pozarządowym działającym na polu kultury. Ogólnie kwota zmniejszenia wynosi prawie 380 tys. zł, przy zaplanowanej kwocie blisko 5 mln zł (w jej skład wchodzi także realizacja oprawy artystycznej finału Tall Ships Races w 2013 – dużej, międzynarodowej imprezy morskiej). To poważny ubytek, podyktowany koniecznością oszczędności w związku ze zmniejszeniem się planowanej sumy przychodów z podatku od nieruchomości. Będzie to skutkowało niedużą, lecz mimo to odczuwalną redukcją sum przeznaczanych artystom, animatorom i organizacjom pozarządowym.

To, co dobre, znaleźć można w pozycjach dotyczących inwestycji. Finalizowane będą dwie znaczące dla kultury nowe siedziby instytucji. Pierwsza z nich to wspomniana Trafostacja Sztuki, druga – to nowe miejsce Filharmonii Szczecińskiej. Ta ostatnia inwestycja jest dużym przedsięwzięciem finansowym i wpłynie nie tylko na podwyższenie standardu doświadczania muzyki, lecz będzie także pozytywnie oddziaływać na estetykę miasta w reprezentacyjnej jego części (ze względu na zjawiskowy projekt, wyłoniony w międzynarodowym konkursie).

Niewątpliwie najważniejszą sprawą dla miasta jest podtrzymanie atmosfery społecznego zaangażowania w kulturę i sztukę, jaka towarzyszyła dwa lata temu powołaniu do życia pierwszej w historii Szczecina Akademii Sztuki. Miasto wspiera młodą uczelnię, wspiera stowarzyszenia artystów i instytucje, by zapewnić kadrze i studentom możliwości działania i rozwoju. Tym powinno się kierować przy podziale środków na mecenat.

Jędrzej Wijas

Przewodniczący Komisji ds. Kultury Rada Miasta Szczecin

Pobierz pełną wypowiedź

TORUŃ

Cele, jakie stawiają sobie władze miasta podczas tworzenia polityki kulturalnej, wynikają wprost z dokumentu Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020, której wdrażanie rozpoczniemy już w pierwszych tygodniach 2013 roku. (…) Chcemy postawić na rzeczywistą współpracę miejskich instytucji kultury, organizacji pozarządowych i niezależnych twórców, dzięki której będziemy mogli w pełni wykorzystać potencjał zarówno naszej gotyckiej scenerii, jak i kreatywnego środowiska twórców.(…)

Oferta kulturalna wzbogaci się o nowe wydarzenia, na których brak zwrócili nam uczestnicy prac nad strategią, szczególnie w ramach oferty letniej.

Najważniejszą inwestycją kulturalną będzie sala koncertowo-widowiskowa na Jordankach, która da nam możliwość realizowania w Toruniu przedsięwzięć kulturalnych dla szerokiej publiczności

Począwszy od 2013 roku budżet Gminy Miasta Toruń w zakresie działań kulturalnych związany będzie z realizacją celów określonych w strategii rozwoju kultury. W przyszłym roku zaplanowano większą pulę środków na konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, mających tworzyć projekty w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Michał Zaleski

Prezydent  Miasta Torunia

Pobierz pełną wypowiedź

TYCHY

Konsekwentnie realizujemy założenia naszej strategii kultury, czyli otworzenie przestrzeni przyjaznych kulturze (teatr plenerowy, street art). Obecnie najważniejszą inwestycją w dziedzinie kultury realizowaną przez miasto Tychy jest budowa Pasażu Kultury Andromeda, która na zakończyć się pod koniec tego roku. chcielibyśmy także rozpocząć budowę Mediateki z biblioteką główną, która znalazłaby się w budynku byłych Szkół Municypalnych w Tychach.

Budżet na kulturę można by nazwać budżetem kontynuacji, co roku przekazywane są na ten cel podobne środki. Oczywiście nie dotyczy to wydatków na inwestycje w obiekty kulturalne, bo to kształtuje się zależnie od poziomu inwestycji. np. budowa Pasażu Kultury Andromeda kosztuje ok. 9 mln złotych (połowę miasto pozyskało z programu Jessica).

Daria Szczepańska

Zastępca Prezydenta  Miasta Tychy ds. Społecznych

Pobierz pełną wypowiedź

WARSZAWA

Mimo konieczności ograniczenia naszych wydatków środki przeznaczone na kulturę pozostaną na wysokim poziomie – w 2013 r. będzie to niemal 390 mln zł. Mimo trudności zabezpieczyliśmy środki na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury – dotacja dla stołecznych teatrów i muzeów będzie wyższa niż w roku ubiegłym.

Najważniejszym zadaniem, jakie chcemy wykonać wspólnie z Zespołem Sterującym PRK i Społeczną Radą Kultury, jest opracowanie kompleksowej diagnozy – mapy stołecznej kultury. Przygotowanie mapy będzie wymagało kompleksowej kwerendy oraz dodatkowych badań i analiz obszarów wskazanych przez Zespół Sterujący. W budżecie Biura Kultury zostały zapisane środki na ten cel. Co roku miasto finansuje wiele inicjatyw realizowanych oddolnie, przez rozmaite organizacje pozarządowe – chcę dalej rozwijać tę formę ożywiania Warszawy i urozmaicania oferty kulturalnej stolicy.

Bardzo ważne, byśmy nie tylko budowali muzea i teatry, ale też kształcili ich przyszłych widzów. Dlatego w 2013 r. już po raz czwarty zorganizujemy Warszawską Giełdę Programów Edukacji Kulturalnej, a kwota przeznaczona na realizację Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej wzrośnie.

Monika Żukowska

Wydział Prasowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Pobierz pełną wypowiedź

WŁOCŁAWEK

W 2013 r. najważniejsze będzie dokończenie prowadzonych inwestycji w dziedzinie kultury i prawidłowe uruchomienie w tych obiektach odpowiednich instytucji. Głównym celem będzie również doprowadzenie do pełnego wykorzystanie powstających lub modernizowanych obiektów.

Na tle budżetów z poprzednich lat wydatki bieżące na funkcjonowanie instytucji kultury we Włocławku pozostają na podobnym poziomie.

Małgorzata Ziółkowska

Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego we Włocławku

Pobierz pełną wypowiedź

ZAMOŚĆ

W 2013 r., zgodnie z przyjętymi założeniami programowo-organizacyjnymi, kontynuowane będą działania służące kreowaniu wizerunku miasta  jako miejsca o unikatowych walorach urbanistyczno-architektonicznych, bogatym dziedzictwie i dorobku kulturalnym minionych epok, ale także ciekawych i różnorodnych  zjawiskach kultury współczesnej. (…)

W okresie 2013 r. finalizowane będą prace przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach  RPO – Infrastruktura i Środowisko  pn. Muzeum Fortyfikacji i Broni. (…)

Nakłady  finansowe w 2013 r.  w sferze kultury w części powiatowej zamkną się kwotą 9 318 419 zł.  W stosunku do 2012 r., w którym budżet wyniósł 9 247 460 zł, nastąpił nieznaczny wzrost o 0,77 %. W części gminnej  na 2013 r. zaplanowano kwotę 535 000 złotych, co w stosunku do  2012 r. – kwoty 459 200 złotych, daje wzrost o 6,51 %.

Marta Derkacz-Turczyn

Inspektor ds. Kultury w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Zamościu

Pobierz pełną wypowiedź

ZAWIERCIE

Nakłady na kulturę systematycznie rosną, a procentowy udział dotacji z budżetu miasta w wydatkach miejskich instytucji kultury także wykazuje tendencję rosnącą. W 2011 roku dotacje dla miejskich instytucji kultury – czyli Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – wyniosły nieco ponad 4 mln zł. W tym [2012 – przyp. red.] roku według planu ta kwota wynosi 4,3 mln zł. Projekt przyszłorocznego budżetu przewiduję tę kwotę na poziomie prawie 5 mln zł.

Łukasz Czop

Asystent Prezydenta Miasta Zawiercia

Pobierz pełną wypowiedź

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Jeden komentarz “PLANY MIAST DLA KULTURY NA 2013 ROK”

Skomentuj

Res Publica Nowa