Konferencja „Realne i wirtualne oblicza wolności”

Zapraszamy do udziału w konferencji humanistycznej:„REALNE I WIRTUALNE OBLICZA WOLNOŚCI”która odbędzie się podczas festiwalu multimedialnego SZTUKA DOKUMENTU w Warszawie 2 grudnia 2010 W świecie współczesnym za najwyższe dobro uważa się wolność jednostki. To powszechnie uznany […]


Zapraszamy do udziału w konferencji humanistycznej:„REALNE I WIRTUALNE OBLICZA WOLNOŚCI”która odbędzie się podczas festiwalu multimedialnego SZTUKA DOKUMENTU w Warszawie 2 grudnia 2010

W świecie współczesnym za najwyższe dobro uważa się wolność jednostki. To powszechnie uznany fundament demokracji. Wolność to dzisiaj coś oczywistego. Jako pojęcie stała się wytartym hasłem codzienności, nadużywanym w równym stopniu przez polityków, co twórców reklam. Z drugiej jednak strony demokracja zmusza nas do stawiania pytania o wolność wciąż od nowa i, co ważne, udzielania na nie odpowiedzi. Myśląc o demokracji odnosimy się zwykle do jej historycznego źródła – Aten. Świat Greków operował różnymi pojęciami związanymi z wolnością – autarkia, autonomia, exusija. Co wiąże nas z tamtym światem i czy jego pojęcia mogą stanowić klucz do odczytania współczesności? Czy odpowiedzi na pytania o naszą wolność mamy szukać tak daleko, czy raczej w historii nam bliższej – rewolucyjnych ruchach XVIII i XIX wieku, a wreszcie w XX stuleciu – wieku wielkich totalitaryzmów i zrywów wolnościowych przekraczających granice państw?

Chcielibyśmy przyjrzeć się ewolucji pojęcia „wolności”. Kolejne jej etapy realizują się na naszych oczach w zaskakująco szybkim tempie. Pytanie o wolność kształtuje dzisiaj technika i technologia, one też wyznaczają nowe obszary, do których pojęcie wolności nie było dotąd odnoszone. Nieustannie zwiększa się władza człowieka nad przyrodą i własnym ciałem. To, co do niedawna wydawało się przyrodzone i niepodlegające kategorii wolności, dziś stanowi przedmiot trudnych rozważań etycznych i politycznych regulacji. Nowe pytania o wolność stawiają nowe media i masowe środki kontroli – przestrzeń wirtualna. Interesuje nas przeszłość i teraźniejszość pojęcia wolności. Chcielibyśmy skoncentrować się przede wszystkim na dwóch płaszczyznach: historii pojęcia i definicji pojęcia.

Konferencja będzie częścią festiwalu multimedialnego SZTUKA DOKUMENTU, gdzie zostaną zaprezentowane filmy dokumentalne z całego świata – z ostatniego dwudziestolecia. Tematem wszystkich jest wolność. Zapraszamy również do refleksji nad ikonografią wolności, szczególnie w filmie dokumentalnym, oraz wolnością kreacji i wolnością twórcy. Wolność miała wiele twarzy, przyjmowała postać boską i ludzką – jakie są współczesne personifikacje wolności? Jakie są obrazy, które tworzymy myśląc o wolności i jaką wolnością dysponujemy w tworzeniu obrazów?

Do udziału w konferencji chcielibyśmy zaprosić:filozofów, socjologów, historyków, psychologów, politologów, kulturoznawców i filmoznawców, a także artystów i wszystkie zainteresowane osoby.

Konferencja jest otwarta zarówno dla pracowników naukowych jak i doktorantów. Konferencji będzie towarzyszyć seria debat.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA TUTAJ

Komitet programowy konferencji:Prof. dr hab. Barbara Markiewicz – Kierownik Zakładu Filozofii Polityki IF WFiS UWDr Agnieszka Nogal – Zakład Filozofii Polityki IF WFiS UW Dr Marta Bucholc – Zakład Historii Myśli Społecznej IS WFiS UWDorota Roszkowska – Dyrektor Festiwalu SZTUKA DOKUMENTUHubert Borowski – Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”Magdalena Malińska – Res Publica NowaIzabela Michalska – Zakład Filozofii Kultury IF WFiS UW, MS „Przyszłość Mediów”

Organizatorami konferencji są:WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOMIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE „PRZYSZŁOŚĆ MEDIÓW”PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH „STOCZNIA”REDAKCJA RES PUBLICA NOWA

We would like to invite you to participate in the humanities conference on:’REAL AND VIRTUAL FACES OF FREEDOM’which will take place duringTHE ART OF THE DOCUMENT multimedia festival2 December 2010, Warsaw

In modern times, the freedom of an individual is considered to be the highest value. It is the commonly considered foundation of democracy. Freedom is obvious nowadays. As a concept it has become a threadbare byword for everyday life, as much overused by politicians as by advertisers. On the other hand, democracy compels us to pose questions about freedom over and over again and, importantly, to answer them. When thinking about democracy, we usually refer to its historical sources – to Athens. The world of the Greeks used various concepts related to freedom – autarkia, autonomia, exusija. What connects us with that world, and could its concepts constitute a key to deciphering the present? Should we seek answers to the questions about our freedom in ancient history, or rather in the more recent history – in the revolutionary movements of XVIII and XIX century, or maybe even in XX century – in the age of great totalitarianism and independence spurts surpassing the countries’ borders?

We would like to look closer at the evolution of the concept of ‚freedom’. Its subsequent stages taking place before our eyes at a surprisingly fast pace. Today, the question about freedom is shaped by techniques and technologies, which also designate new areas to which the concept of freedom has not referred so far. Man’s power over nature and his own body is constantly increasing. What until recently seemed to be inherent and not subject to the category of freedom, today is the subject of difficult ethical deliberations and political regulations. New questions about freedom are being posed by the new media and means of mass control – virtual space.

We are interested in the past and the present of the concept of ‚freedom’. We would especially like to focus on two grounds: the history of the concept and the definition of the concept.

The conference will be part of THE ART OF THE DOCUMENT multimedia festival, presenting documentary films from around the world – from the last two decades. The theme of all the films is freedom. We would also like to invite you to reflect on the iconography of freedom, especially in documentary film, and on the freedom of production and the freedom of the creator. Freedom used to have many faces, it adopted the form of divine and human – what are the personifications of freedom today? What are the images that we create when thinking about freedom, and what freedom do we have in creating the images?

We would like to invite:philosophers, sociologists, historians, psychologists, political scientists, cultural theorists and film critics, as well as artists and anyone interested in participating at the conference. The conference is open to both academics and PhD students. The conference will be accompanied by a series of debates.

The conference programme committee: Prof. PhD Barbara Markiewicz – head of the Philosophy of Politics Department, IF [Institute of Philosophy] WfiS [Faculty of Philosophy and Sociology], University of WarsawAgnieszka Nogal, PhD – Philosophy of Politics Department, IF WfiS, University of WarsawMarta Bucholc , PhD – Department of the History of Social Philosophy IS [Institute of Sociology] [Faculty of Philosophy and Sociology], University of WarsawDorota Roszkowska – Director of THE ART OF THE DOCUMENT festivalHubert Borowski – The Unit for Social Innovation and Research – ShipyardMagdalena Malińska – Res Publica NowaIzabela Michalska – Philosophy of Culture Department IF WFiS UW, the International Association ‚Future of Media’

The conference organisers include:FACULTY OF PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY, UNIVERSITY OF WARSAWINTERNATIONAL ASSOCIATION FUTURE OF MEDIATHE UNIT FOR SOCIAL INNOVATION AND RESEARCHSHIPYARDTHE EDITORS OF RES PUBLICA NOWA

APPLICATION FORM AVAILABLE HERE

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa