Zaczynamy: ponad 60 redakcji PWS w Kijowie

Rozpoczynamy właśnie nasze wydarzenie w Kijowie. Już ponad 60 redaktorów z ponad 14 państw (Partnerstwa Wschodniego, Grupy Wyszehradzkiej, Austrii, Niemiec i Rosji) będzie dyskutować na temat technologii i demokracji na świecie. Czytajcie nasz livestream na […]


Rozpoczynamy właśnie nasze wydarzenie w Kijowie. Już ponad 60 redaktorów z ponad 14 państw (Partnerstwa Wschodniego, Grupy Wyszehradzkiej, Austrii, Niemiec i Rosji) będzie dyskutować na temat technologii i demokracji na świecie. Czytajcie nasz livestream na TT i FB.

25-27 października redakcje „Res Publiki Nowej” (Polska) oraz „Krytyki” (Ukraina) organizują w Kijowie międzynarodową konferencję poświęconą nowej fali modernizacji i mediom pt. Języki modernizacji. Poniżej publikujemy live-feed Twittera z konferencji. Informacja i program poniżej

[scroll down for English / русская версия находиться ниже]

Foto-story: 25-27.10.2013, Kyiv


„Świat stoi u progu nowej fali modernizacji, o której świadczy bezprecedensowy postęp hi-tech. Zarazem może to być również historia jeszcze jednej ideologii z fałszywymi idolami i pełna ślepych zaułków”, piszą organizatorzy we wprowadzeniu do programu konferencji.

Wydarzenie jest częścią wieloletniego programu „Res Publiki Nowej” – Partnerstwo Wolnego Słowa. Sponsorują je: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Google, Polsko-Niemiecka Fundacja Współpracy oraz Instytut Polski w Kijowie. Jego celem jest spotkanie liderów opinii z regionu i zabranie razem głosu w kwestiach o międzynarodowym znaczeniu.

Poprzednie konferencje miały miejsce w Kijowie w 2011 i Warszawie w 2010 roku. Przyszłoroczna konferencja będzie miała miejsce w Mołdawii, a w 2015 roku w Polsce. Zainteresowanych wydarzeniem prosimy o kontakt pod adresem redakcja@res.publica.pl. Dla chętnych do udziału w konferencji przewidujemy jeszcze ograniczoną ilość miejsc. Więcej informacji na stronie www.publica.pl

Program konferencji w języku angielskim i rosyjskim

***

On October 25-27th editors of Res Publica Nowa, Poland and Krytyka, Ukraine organize in Kyiv an international conference on new wave of modernization and media. Over 40 editors of intellectual journals from over 14 countries (Eastern Partnership, Visegrad, Austria, Germany and Russia) will discuss the theme of technology and democracy in a global context: Discources of Modernization.

“World is at a brink of new wave of modernization marked by unprecedented high-tech advancement. Yet this might well be story of another ideology, with false idols and dead ends” write organizers in the introduction to the conference.

The event is sponsored by: International Visegrad Fund, Google, Polish-German Cooperation Fund, Polish Institute in Kyiv as a part of multi-annual program Free Speech Partnership of Res Publica Nowa. It’s aim is to connect opinion leaders from the region and express joint communication on issues of global importance.

Previous conferences took place in Kyiv in 2011, and Warsaw 2010. Next year’s conference will take place in Moldova and in 2015 it will be held in Poland. For those interested to join the event please write at redakcja@res.publica.pl. Number of places for guests is limited. More info at publica.pl

Program

***

25-27 октября редакторы журналов Res Publica Nowa (Польша) и «Критика» (Украина) организовывают в Киеве международную конференцію «Дискурсы модернизации», посвященную медиа и новой волне модернизации. Больше 40 редакторов интеллектуальных журналов из болем чем 14 стран (в частности стран Восточного Партнерства, Вышеградской Четверки, Австрии, Германии и России), будут обсуждать тему технологий и демократии в глобальном контексте.

«Мир находится на пороге новой волны модернизации, которую определяет беспрецедентное развитие высоких технологий. Но это также может стать другой историей – историей фальшивых идолов и безысходности,» – пишут во вступительном слове организаторы конференции.

Как часть многолетней программы «Партнерство свободного слова» журнала Res Publica Nowa событие спонсируют Международный Вышеградский фонд, компания Google, Польско-Немецкий Фонд Кооперации, Польский Институт в Киеве. Его цель – встреча лидеров общественного мнения, которые вместе выскажут свои позиции по вопросам глобального значения.

Предыдущие конференции проходили в Киеве в 2011 году и в Варшаве в 2010. В следующем году конференция состоится в Молдове, а в 2015 – в Польше.
Желающих принять участие в мероприятии просим писать по адресу redakcja@res.publica.pl. Количество мест ограничено. Подробная информация на publica.pl

ПРОГРАММА

Organizer:

Res Publica logo

Conference partner of Kyiv:

Krytyka

Program supported by:

visegrad_fund_logo_web_blue_800

Conference supported by:

Google_Logo_3564x1189

and

FWPN_rgb

In partnership with Polish Institute in Kyiv:

LogoPolinst_ukr300

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa