ESK2016 we Wrocławiu również dla mieszkańców i twórców kultury

Z przyjemnością informujemy, że we Wrocławiu powstała Obywatelska Rada Kultury -  oddolna inicjatywa wrocławskich twórców i odbiorców kultury na wszystkich płaszczyznach. Jej celem jest stworzenie przestrzeni do dialogu i współpracy, dzięki której program Europejskiej Stolicy […]


Z przyjemnością informujemy, że we Wrocławiu powstała Obywatelska Rada Kultury –  oddolna inicjatywa wrocławskich twórców i odbiorców kultury na wszystkich płaszczyznach. Jej celem jest stworzenie przestrzeni do dialogu i współpracy, dzięki której program Europejskiej Stolicy Kultury 2016 może stać się doskonałym narzędziem rzeczywistej zmiany społecznej we Wrocławiu. Poniżej publikujemy Manifest ORKi i zachęcamy do poparcia starań mieszkańców Wrocławia.

Res Publica Nowa pilnie obserwuje wszystkie procesy i wydarzenia, jakie mają miejsce wokół konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Słusznie wierzyliśmy, że ten konkurs będzie jednym z najważniejszych impulsów do zmiany sposobu postrzegania miejskiej kultury. W 2010 r. przeprowadziliśmy badania sposobów włączania mieszkańców miast w tworzenie programu przygotowań do zdobycia tytułu ESK2016 (więcej w raporcie: „DNA Miasta: Diagnoza” ). Wrocławskie przygotowania z tej właśnie perspektywy były przez nas oceniane bardzo słabo. Dlatego też, gdy tylko dowiedzieliśmy się, że we Wrocławiu nareszcie budzi się oddolna inicjatywa twórców i odbiorców kultury zadeklarowaliśmy swoje poparcie i staramy się pomóc w jej rozwoju.

Efektem pierwszego etapu działalności Obywatelskiej Rady Kultury we Wrocławiu jest Manifest. Jego najważniejszym elementem jest zaproszenie do wspólnej pracy, dzięki której rok 2016 r. we Wrocławiu nie będzie tylko promocyjnym sukcesem, ale również czasem, w którym miejska kultura stanie się udziałem całej społeczności miasta. Wspólnie z ORKą oczekujemy, że z tego zaproszenia skorzysta jak  najwięcej osób – nie tylko wybrane władze i decydenci, ale również każdy mieszkaniec, który chce korzystać ze swojego prawa do miasta i kultury.

MANIFEST

My – wrocławianie – twórczy i zainteresowani kulturą – zapraszamy do aktywności w Obywatelskiej Radzie Kultury. Rada ma umożliwić nam stałe uczestnictwo w kształtowaniu programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, zarówno w czasie przygotowań, jak i w roku 2016 oraz współudział w podejmowaniu decyzji istotnych dla polityki kulturalnej miasta.

Świadomi swojego prawa do miasta i kultury, przekonani o tym, jak wielką odgrywa ona rolę w naszym życiu,

pełni obywatelskiej woli i energii, by rozmawiać, tworzyć i angażować we wspólne działania innych, zwłaszcza tych, którzy obecnie są z nich wykluczeni,

zaniepokojeni niedostatecznym udziałem mieszkańców i środowisk artystycznych w tworzeniu kultury w naszym mieście,

przekonani o konieczności kształtowania życia kulturalnego miasta zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami jego mieszkańców,

deklarujemy pełną gotowość współpracy z władzami miasta, by współdecydować o polityce kulturalnej Wrocławia.

W założeniu Obywatelska Rada Kultury ma charakter otwarty, a przez swą działalność stworzy przestrzeń współpracy, interakcji i dyskusji. Przyczyni się do zwiększenia transparentności decyzji i dystrybucji naszych pieniędzy. Ma też umożliwić mieszkańcom lepszy dostęp do informacji dotyczących planów władz Wrocławia w zakresie polityki kulturalnej miasta.

Oczekujemy zatem, że decyzje dotyczące inwestycji w ramach Europejskiej Stolicy Kultury i kryteria decydujące o finansowaniu wydarzeń programowych będą przejrzyste i jawne dla wszystkich obywateli, a mieszkańcy uzyskają realny wpływ na decyzje związane z ESK. Chcemy, aby działalność Obywatelskiej Rady Kultury pozwoliła nam wszystkim współdecydować o kulturalnym rozwoju naszego miasta.

Jednocześnie wierzymy, że proces przygotowań do realizacji programu ESK 2016 będzie punktem zwrotnym w myśleniu o kulturze we Wrocławiu. Pragniemy, by kultura stała się silnikiem napędowym rozwoju naszego miasta. Chcielibyśmy, aby we Wrocławiu ODDOLNE działania kulturalne nie były ograniczane merytorycznie lub programowo, lecz wspierane i by mogły przybierać rozmaite formy i treści, nie wynikające z urzędowych planów.

Nie narzucamy jednej definicji kultury, chcemy rozumieć ją na tyle szeroko, by każdy znalazł w niej miejsce dla siebie, by mogła ona objąć zarówno wysublimowane formy artystyczne, jak i codzienne rozmowy.

Uważamy, że należy rozproszyć kulturę na obszarze miasta –  przy jednoczesnym honorowaniu idei decentralizacji. Pragniemy objąć Wrocław siecią działań kulturalnych bez priorytetowego traktowania obszarów atrakcyjnych turystycznie.

Naszym zdaniem istnieje pilna potrzeba spięcia dzielnic żywymi relacjami co sprawi, że całe miasto będzie działać jak jeden organizm, w którym inicjatywy kulturalne się przenikają.

Uważamy, że zwiększenie codziennej pracy nad edukacją kulturalną i kulturową jest niezbędne. Należy włączyć jak najliczniejsze grono inicjatyw oddolnych, często rozproszonych, do sieci, która będzie w stanie zapewnić lepszy dostęp do kultury wrocławianom na co dzień, nie zaś tylko od święta, jakim będzie ESK 2016.

Stanowczo przeciwstawiamy się sprowadzaniu sztuki do funkcji towaru czy materiału marketingowego. Sprzeciwiamy się także mierzeniu kultury prostymi wskaźnikami statystycznymi i powierzaniu jej rozwoju agencjom reklamowym.

Zamiast kulturalnego importu sztandarowych, spektakularnych wydarzeń kulturalnych, oczekujemy wykorzystania własnej kreacji, osadzonej w lokalnym kontekście.  Wskazujemy na potrzebę przyłożenia większej wagi do edukacji kulturalnej, pracy z młodzieżą i dziećmi, walki z rosnącymi gettami biedy i z wykluczeniem z kultury oraz konsekwentnej pracy ze społecznościami lokalnymi.

Dzięki lepszej dystrybucji środków finansowych chcemy przyczynić się także do zmniejszenia dystansu między twórcą a odbiorcą.

Zgodnie z wiodącymi ideami zawartymi we wrocławskiej aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, myślimy więc o kulturze i sztuce, które pozwalają skutecznie zmierzyć się z wielkimi problemami współczesności – wykluczeniem społecznym, biedą, destrukcją środowiska naturalnego, nierównym dostępem do edukacji i bezrobociem.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa