Czy Budapeszt straci w końcu unijne fundusze?

16 lutego Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyda ostateczny wyrok w sprawie wytoczonej przez rządy Węgier i Polski. Chodzi o tzw. mechanizm państwa prawa.


Z kolei 24–25 marca, na szczycie UE, porządek obrad obejmie trwające od lat badanie erozji praworządności na Węgrzech. Będzie to prawdopodobnie najcięższe jak dotąd unijne przesłuchanie Viktora Orbána – odbywające się na tydzień przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Nawet jeśli próba zatrzymania mechanizmu nie powiedzie się, węgierski rząd może zakwestionować procedurę Komisji Europejskiej za pomocą innych środków sądowych – zapewniając sobie w ten sposób unijne fundusze.

„Jesteśmy głęboko przekonani, że podejście instytucji UE i państw członkowskich do rozporządzenia o warunkowości powinno opierać się na wnioskach wynikających z konsensusu osiągniętego między głowami państw, a więc na najwyższym możliwym szczeblu politycznym. Dlatego też przedmiotowy wniosek o udzielenie informacji nie może być interpretowany w kontekście rozporządzenia. Odpowiadam na niego zgodnie z zasadą lojalnej współpracy i z zamiarem udzielenia informacji”. To odpowiedź ambasadora Węgier w Brukseli w imieniu rządu węgierskiego do Ursuli von der Leyen w związku z tzw. wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącym mechanizmu praworządności. Z tego ponad 50–stronicowego listu wynika, że głównym powodem, dla którego rząd węgierski uważa linię pytań KE za nielegalną, jest fakt, że Trybunał Sprawiedliwości nie wydał jeszcze orzeczenia w sprawie legalności całego mechanizmu.
W piśmie, podpisanym przez ambasadora Tibora Stelbaczky’ego, rząd twierdzi, że odpowiada Komisji jedynie kurtuazyjnie i nie uważa korespondencji za oficjalną. W kilku miejscach kwestionuje zdolności interpretacyjne i procedury rady wykonawczej, a nawet to, czy Unia w ogóle  ma kompetencje, choćby w sprawach dotyczących węgierskiego sądownictwa.

Naruszanie praworządności czy suwerenności?

Na początku lutego premier posunął się do stwierdzenia, że nadchodzące orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które będzie miało na celu zapewnienie możliwości uwzględnienia kryteriów praworządności przy ustalaniu proporcji przyznawanych pieniędzy unijnych może wręcz zagrażać suwerenności kraju.

Przypomnijmy: w grudniu 2020 roku Rada Europejska potwierdziła porozumienie osiągnięte na szczycie UE kilka miesięcy wcześniej w sprawie kolejnego, siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej oraz funduszu naprawczego w związku z następstwami pandemii koronawirusa. Uzgodniono również, że wykorzystanie budżetu UE będzie podlegać odpowiedniej kontroli, w tym zestawowi kryteriów praworządności dla wszystkich 27 państw członkowskich. Rozporządzenie zawiera klauzulę, która mówi, że mechanizm nadzoru nad funduszami UE może być uruchomiony tylko wtedy, gdy działania państwa członkowskiego szkodzą interesom finansowym Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania tego mechanizmu KE może zaproponować wszczęcie procedury warunkowej, jeśli stwierdzi, że państwo członkowskie dopuszcza się naruszenia lub że w kraju tym dochodzi do trwałego i systemowego naruszenia praworządności.

Przepisy te mają znaleźć zastosowanie nie tylko w indywidualnych przypadkach, ale także wtedy, gdy dochodzi do systemowego naruszenia praw podstawowych. Choć taka procedura nigdy wcześniej nie była stosowana w UE, mechanizm praworządności zasadniczo umożliwia wycofanie środków pomocowych z państwa członkowskiego w przypadku złego stanu jego demokracji.

Debata na ten temat toczy się w Europie mniej więcej od 2012 roku i coraz częściej pojawiają się apele o nowy system sankcji – głównie z powodu serii działań wprowadzonych przez rządy Węgier i Polski,naruszające praworządność i prawo UE. Rządy Węgier i Polski zablokowały siedmioletni budżet i ustanowienie funduszu naprawczego w wysokości 750 mld euro, twierdząc, że związane z nim rozporządzenie w sprawie praworządności narusza pierwotną decyzję państw członkowskich.
Budapeszt i Warszawa ostatecznie wycofały się z weta, a w Radzie nawet sam Orbán zagłosował za projektem ustawy, oficjalnie znanej jako „ogólne uwarunkowania ochrony budżetu UE”.

Podczas spotkania w grudniu 2020 roku szefowie państw uzgodnili również, że Komisja Europejska opracuje przewodnik dotyczący metodologii stosowania mechanizmu praworządności. I jak wynika z dokumentu, rzeczywiście tak się stało: „W przypadku skargi o stwierdzenie nieważności rozporządzenia, wytyczne zostaną sfinalizowane dopiero po wydaniu orzeczenia przez Trybunał, tak aby można było uwzględnić w nich istotne punkty. Przewodniczący Komisji będzie informował Radę Europejską. Komisja nie zaproponuje żadnych środków, które należy podjąć na podstawie rozporządzenia, dopóki wytyczne nie zostaną sfinalizowane”.

Ponieważ prawo UE już gwarantuje państwom członkowskim zadośćuczynienie w każdym przypadku, wielu nie rozumiało potrzeby wprowadzenia tego zapisu – ale w grudniu 2020 roku ekipie Orbána udało się przekonać byłą kanclerz Niemiec – Angelę Merkel do włączenia tego ustępu do tekstu. Rządy Węgier i Polski zagłosowały przeciw w ostatecznym, pisemnym głosowaniu nad projektem rozporządzenia o praworządności. Ponieważ do jego przyjęcia nie jest wymagane jednomyślne poparcie, a jednocześnie wszystkie państwa członkowskie jednomyślnie zagłosowały za przyjęciem rozporządzenia w sprawie budżetu na lata 2021–2027 i funduszu naprawczego, skutecznie oddaliło to niebezpieczeństwo węgierskiego i polskiego weta.

Co się stanie jutro?

We właściwym trybie, w ostatnim możliwym dniu, w lutym 2020 roku, rządy Węgier i Polski wniosły wspólną skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Ostateczny wyrok w tej sprawie ma zapaść w środę, 16 lutego. Proces ten ma charakter przyspieszony i wyjątkowo toczy się przed składem 27 sędziów z wszystkich 27 państw członkowskich. Ponadto 10 rządów poinformowało, że wnosi o oddalenie powództwa węgiersko-polskiego oraz o utrzymanie w mocy mechanizmu praworządności. Irlandia, Holandia, Niemcy, Francja, Finlandia, Szwecja, Dania, Luksemburg, Belgia i Hiszpania ustawiły się przeciwko Węgrom i Polsce w ramach procedury prawnej.

W grudniu rzecznik generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zalecił, by Trybunał odrzucił skargi węgierskiego i polskiego rządu, ponieważ rozporządzenie o praworządności jest zgodne z prawem UE. Jego zdaniem, mechanizm został przyjęty w oparciu o właściwą podstawę prawną, jest zgodny z art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej i respektuje zasadę pewności prawa.
W tym samym artykule (zatytułowanym „Samizdat 16”), pod koniec stycznia, Orbán napisał, że 16 lutego Trybunał UE orzeknie w sprawie politycznego i ideologicznego uwarunkowania środków finansowych przyznawanych państwom członkowskim. Tekst – mający na celu wpłynięcie na opinię publiczną na Węgrzech – w zasadzie wzywa państwa członkowskie do niepodporządkowywania się wyrokom luksemburskiego sądu, ponieważ nie mają one charakteru prawnego, a polityczny: „Prawo UE nie daje nam instrumentów, które moglibyśmy wykorzystać przeciwko politycznym decyzjom Trybunału i przeciwko rozszerzaniu władzy ukradkiem. Dlatego też państwa członkowskie muszą podjąć wspólne działania w celu obrony swoich praw. Nie mogą akceptować sytuacji, w której decyzje polityczne podejmuje Europejski Trybunał Sprawiedliwości zamiast narodów i rządów państw członkowskich. Ta sprawa nie jest tylko sprawą Polski i Węgier: jest to wspólna sprawa wszystkich obywateli Europy i państw członkowskich” – napisał węgierski premier.

Kolejna batalia z UE – tak, tylko po co?

Jedynym sensownym rozwiązaniem dla rządu Orbána byłoby jak najdłuższe odsunięcie groźby zawieszenia funduszy dla Węgier w ramach mechanizmu. Gdyby ich celem było jak najszybsze rozwiązanie sporu prawnego, rząd wykazałby się przynajmniej pewną gotowością do kompromisu w niektórych procedurach Komisji. Tym bardziej interesujące jest więc przyjrzenie się sposobowi, w jaki rząd węgierski odrzucił argumenty i sugestie KE w piśmie, które zainicjowało procedurę ewentualnego uruchomienia mechanizmu praworządności.

W cytowanym na początku piśmie – datowanym na 27 stycznia, rząd węgierski chciał przekazać, że na Węgrzech wszystko jest w porządku, a każdy, kto twierdzi inaczej, kłamie. W pierwszej części listu ambasador Stelbaczky napisał o wynikach, jakie kraj osiągnął w ciągu ostatnich 12 lat, a także o tym, jak bardzo wzmocniła się gospodarka.

Dzięki decyzjom rządu, węgierska gospodarka miałaby się rozwijać znacznie szybciej niż średnia UE. Odnosząc się do sprawy procedur zamówień publicznych, ambasador napisał, że ustawa z 2015 roku jest nie tylko w pełni zgodna z odpowiednią dyrektywą unijną, ale – jeszcze w lutym 2021 roku – wprowadzono nawet bardziej rygorystyczne procedury w odniesieniu do unijnych zamówień publicznych, zgodnie z zaleceniami Brukseli.

Zdaniem ambasadora, także węgierski system zamówień publicznych, jak na standardy unijne, wypada dobrze, a jeśli chodzi o przejrzystość procedur, kraj ten jest w czołówce najlepiej radzących sobie państw członkowskich. Jego zdaniem, krytyka dotycząca proporcji zamówień jednoprzetargowych jest nieuzasadniona, gdyż pięć innych krajów UE ma gorsze wyniki niż Węgry.

Komisja zwróciła się również do rządu węgierskiego o przedstawienie sprawozdania na temat dziesięciu największych beneficjentów unijnego wsparcia obszarowego dla rolnictwa, w tym osób fizycznych i przedsiębiorstw. Była szczególnie zainteresowana nazwiskami tych, którzy nabyli znaczne ilości państwowych gruntów rolnych (a wraz z nimi duże sumy funduszy wsparcia obszarowego) podczas aukcji w ostatniej dekadzie.

Ambasador dość lakonicznie odniósł się do faktu, że Komisja Europejska już w piśmie wysłanym w marcu 2020 roku zwróciła się o stosowne dane dotyczące 20 najczęstszych nabywców państwowych gruntów i otrzymała je. Przypomniał również, że sama Komisja prowadzi rejestr beneficjentów funduszy unijnych w ramach wspólnej polityki rolnej.

Jak już wcześniej informował węgierski Telex, na 45 miejsc w radach nadzorczych dziewięciu fundacji prawie dwie trzecie obsadzone zostało przez osoby o wyraźnych sympatiach prorządowych. Wśród nich jest sześciu obecnych lub byłych ministrów Orbána, dwóch sekretarzy stanu, czterech z nich jest związanych z Węgierskim Bankiem Narodowym, pięciu to burmistrzowie (wiceburmistrzowie, posłowie) z ramienia Fideszu, co najmniej trzech – biznesmeni blisko związani z Orbánem i jego otoczeniem, trzech jest związanych z MOL (węgierskim koncernem gazowo-naftowym), jeden jest krewnym prezydenta Węgier Jánosa Ádera, jeden krewnym prezesa Węgierskiego Banku Narodowego György Matolcsy’ego. Jest też kilku dostojników kościelnych.

Komisja Europejska zarzuciła też rządowi, że sędzia nie może na Węgrzech skierować konkretnej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jeśli to zrobi, może zostać poddany postępowaniu dyscyplinarnemu za wyrażanie obaw co do spójności prawa węgierskiego z prawem UE. Komisja uważa, że ochrona niezawisłości sądownictwa powinna być kwestią priorytetową.

W odpowiedzi ambasador napisał: „Istnieje pełna autonomia sędziowska w zakresie wszczynania i prowadzenia postępowań dyscyplinarnych. Na Węgrzech nigdy nie wszczęto żadnego postępowania dyscyplinarnego z powodu wszczęcia przez sędziego postępowania prejudycjalnego przed Trybunałem Sprawiedliwości UE”.

Kto chce pozbawić Węgry suwerenności?

W skrócie: nikt. Jednak zarówno węgierski, jak i polski rząd przekonały się ostatnio, jak to jest, gdy UE jest surowa i nie wysyła pomocy: jak dotąd plan naprawczy żadnego z tych krajów nie został zatwierdzony przez KE, dlatego państwo węgierskie rozwiązało problem płynności finansowej, emitując gigantyczną ilość obligacji walutowych.

Oficjalne stanowisko UE jest takie, że w przypadku Węgier nie ma planów reform, które pozwoliłyby skuteczniej walczyć z korupcją. Jednak rząd węgierski twierdzi, że kraj ponosi karę za tzw. ustawę antyLGBTQ (w oficjalnej narracji chodzi o ochronę dzieci). Twierdzi też, że istnieje plan ingerencji w wybory parlamentarne 3 kwietnia. Nie jest więc przypadkiem, że Centrum Zarządzania Długiem Publicznym zwiększyło emisję obligacji walutowych w stopniu, który gwarantuje Orbánowi i rządowi wystarczającą swobodę finansową do czasu wyborów. Najnowszy komunikat sugeruje jednak, że premier i jego otoczenie spodziewają się, że w dłuższej perspektywie będą musieli obejść się bez środków unijnych.

Wiadomo już, że przesłuchanie Polski odbędzie się jeszcze w lutym, a Węgier w marcu. Oznacza to, że Orbán będzie musiał tłumaczyć się przed sojusznikami z UE w szczytowym momencie swojej kampanii wyborczej.

Didier Reynders, komisarz KE ds. sprawiedliwości, powiedział niedawno, że Węgry nie zostaną ukarane przez UE za łamanie praworządności przed wyborami, ponieważ nawet po decyzji Trybunału należy spodziewać się dalszych działań prawnych i sporu między stronami. Tak czy inaczej, gabinet Fideszu kupił już sporo czasu, gdyż od wyroku z 16 lutego do zakończenia całego mechanizmu praworządności pozostało jeszcze 7–9 miesięcy.

Im później – jeśli w ogóle – KE zainicjuje ten proces, tym więcej czasu będzie miał Orbán, by bez żadnych merytorycznych warunków dysponować środkami unijnymi przeznaczonymi dla węgierskich obywateli.

Fot. Tingey Injury Law Firm / Unsplash.

Artykuł ukazał się w języku angielskim w Visegrad Insight. To część współpracy medialnej w Europie Środkowej organizowanej przez Visegrad Insight, w której uczestniczą Denik.cz, DennikN.sk, Onet.pl i telex.hu. Parlament Europejski nie był zaangażowany w przygotowanie tych materiałów i nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub stanowiska wyrażone przez autorów. Skróty pochodzą od redakcji.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa