Cyfrowe pokolenie o nowoczesnej gospodarce

Do dyskusji o nowoczesnej gospodarce i innowacyjności trzeba włączyć pokolenie zmiany. Jest to niezbędne, aby przerwać reformatorski impas w polityce europejskiej. Poniższy dokument jest głosem młodych środowisk opiniotwórczych z Grupy Wyszehradzkiej, wezwaniem o nową Wspólną […]


Do dyskusji o nowoczesnej gospodarce i innowacyjności trzeba włączyć pokolenie zmiany. Jest to niezbędne, aby przerwać reformatorski impas w polityce europejskiej. Poniższy dokument jest głosem młodych środowisk opiniotwórczych z Grupy Wyszehradzkiej, wezwaniem o nową Wspólną Politykę Innowacyjności.

Do funkcjonowania w dzisiejszym świecie niezbędna jest elastyczność. Łatwość adaptacji, komunikacji, mobilność. Głęboka i trwała zmiana będzie możliwa tylko przy udziale cyfrowo kompetentnych przedstawicieli społeczeństwa, biegle posługujących się językiem XXI wieku. Częścią tego procesu powinna być aktywizacja publiczna młodego pokolenia, najzdolniejszych środowisk pozarządowych i akademickich, które dziś funkcjonują poza oficjalnym obiegiem politycznym.

Nie jest prawdą, że „wykluczenie” ma charakter pokoleniowy i polega dziś na tym, że ludzie starsi nie umieją dostatecznie sprawnie posługiwać się nowoczesnymi technologiami. „Wykluczenie” to pojęcie dużo szersze i niezależnie od czasu historycznego oznacza brak umiejętności adaptacji do świata cyfrowej rewolucji, w którym kompetencje kulturowe nabywane odpowiednio wcześniej determinują przyszły sukces. Jest to świat elastycznego czasu pracy, samozatrudnienia, nowego modelu rodziny, różnorodnych stylów życia i systemów własności. Rozwój takiego społeczeństwa zależy od wszystkich „podłączonych”, a ich wysiłek musi znaleźć oparcie w progresywnych regulacjach i długoterminowych strategiach w zakresie polityki publicznej.

Europa stoi przed potężnymi wyzwaniami modernizacyjnymi. Październikowe spotkanie Rady Europejskiej poświęcone zagadnieniom cyfrowym będzie kolejną szansą na dyskusję o reformach strukturalnych, z którymi powiązane są takie polityki UE jak program Kreatywna Europa poświęcony  wsparciu przemysłów kreatywnych i sektora kultury Z tej perspektywy dla Europy szczególnie istotne są trzy obszary – edukacja, praca i przedsiębiorczość oraz administracja.

EDUKACJA – przywrócenie konkurencyjności i przygotowanie następnych pokoleń do realiów XXI wieku.

  • Umiejętności cyfrowe. Gospodarka dzisiaj i jutra wymaga od państw Unii Europejskiej koncentracji na systemowym kształceniu kompetencji ICT i sprawnym wykorzystywaniu powszechnego dostępu do informacji. Z wyzwolenia takiego potencjału rodzą się ważne wartości społecznie i „miękkie” umiejętności, np. poszukiwanie samorealizacji, kreatywność oraz przedsiębiorczość.
  • Kompetentni od przedszkola – lifelong learning. Upowszechnienie wykorzystywania najnowszych technologii w edukacji, wprowadzanie elementów programowania, obowiązkowa nauka korzystania z narzędzi sieciowych oraz uczenia się z ich pomocą to początek drogi do rozbudowywania kompetencji w całym późniejszym życiu. Wykluczenie cyfrowe uniemożliwia społeczną integrację. Oferta edukacji nieformalnej dla profesjonalistów, elastyczność zmiany profesji na różnych etapach kariery, poświęcenie szczególnej uwagi osobom starszym i niepełnosprawnym to gwarancja ładu społecznego w nowoczesnej gospodarce. Proces ten musi być podparty edukacją w zakresie prywatności i bezpieczeństwa w świecie cyfrowym.

 

PRACA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – bez mądrego zaplanowania aktywności zawodowej obywateli trudno myśleć o zmniejszeniu bezrobocia i przywróceniu wzrostu ekonomicznego.

  • Przeciw bezrobociu. Gospodarka cyfrowa rośnie znacznie szybciej niż tradycyjna, zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych. Zwiększanie elastyczności rynku pracy pozwoli na wprowadzenie do niego młodego, sprawnego cyfrowo pokolenia, które w takich warunkach urośnie do rangi społecznych i gospodarczych innowatorów.
  • Unia Europejska przyjazną przestrzenią dla przedsiębiorczości. Konieczna jest kontynuacja prac nad Jednolitym Rynkiem Wewnętrznym, który urzeczywistni ideę integracji i kumulowania potencjału gospodarczego. Dodatkowo – zniesienie barier imigracyjnych jako skuteczny mechanizm rywalizacji o najzdolniejszych studentów i młodych naukowców spoza Europy, planujących rozpocząć karierę lub założyć firmę w Unii Europejskiej.

 

ADMINISTRACJA – czyli jak odpowiedzieć na cyfrową rewolucję przez i otworzyć sektor publiczny na obywateli i innowacje.

  • Nowoczesne, otwarte państwo. Modernizacja administracji za pomocą nowych technologii, m.in. poprzez otwieranie i sprawniejsze korzystanie z zasobów danych sektora publicznego, zmniejsza dystans między państwem i obywatelem. Wyzwala partycypację i efektywność władzy wobec potrzeb społecznych. Wprowadzenie usług i procedur online, w tym m.in. głosowania przez internet, konsultacji społecznych, cyfrowych recept, e-faktur powinno stać się standardem w całej Unii Europejskiej.
  • Wspólna Polityka Innowacyjności. Czas na kolejną wielką politykę publiczną Unii Europejskiej i strategiczne wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych na jej realizację. Konieczna jest stymulacja rozwoju technologicznego, którego motorem są zdecentralizowane, innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa. Priorytetowe jest wyasygnowanie środków finansowych na te obszary nauki, które staną się powodem nowego skoku cyfrowego, takie jak nauka o danych (data science). Środki powinny być przeznaczane na transformację cyfrową przedsiębiorstw i inwestycje w kapitał ludzki zamiast na jednorazowe wydatki infrastrukturalne. Premiowane winny być międzysektorowe rozwiązania technologiczne, zmniejszenie nakładów na tradycyjną infrastrukturę oraz stymulowanie wykorzystania nowych technologii w branżach tradycyjnych. Mając na uwadze, że efektem będzie m.in. pobudzenie przedsięwzięć w obszarze kultury i biznes to nowa polityka publiczna UE powinna być powiązana z działaniami służącymi kreatywności i podnoszeniu kompetencji kulturowych.

Niech powyższy dokument posłuży jako głos w debacie o przyszłości Europy oraz o perspektywach dla cyfrowego pokolenia.

Maciej Kuziemski, Instytut Lecha Wałęsy (Polska)

Błażej Lenkowski, 4liberty.eu (Polska)

Wojciech Przybylski, Visegrad Insight (Polska)

Ales Rod, Liberální Institut (Czechy)

Csaba Toth, Republikon Institute (Węgry)

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa