Społeczeństwo obywatelskie Regeneracja – 231

Społeczeństwo obywatelskie Regeneracja – 231

Nowy numer Res Publiki do kupienia wyłącznie w naszej księgarni internetowej www.publica.pl/sklep

Opcje zakupu:
PDF 231 (polska wersja)
Kup
PDF 231 (English Version)
Kup
Wydanie papierowe 231 20  Kup

Opis produktu

Res Publica Nowa „Społeczeństwo obywatelskie Regeneracja” (nr 231) numer dwujęzyczny; dostępny w wersji polsko-angielskiej 

For English scroll down

SPIS TREŚCI:

KONDYCJA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W EUROPIE ŚRODKOWEJ

Potrzeba regeneracji Redakcja

Źródła niepokoju Piotr Górski
Zagrożenia i przyszłość społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej

IDEA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Samorządność, godność, solidarność – czego nas uczy polska tradycja?z profesorem
Andrzejem Mencwelem rozmawia Piotr Górski
Im więcej potrafi ustanowić się samemu, nie szkodząc innym, lecz z nimi współdziałając, tym mniejsza potrzeba, aby odgórnie nas urządzano i nam nakazywano

SYTUACJA W POLSCE

Pod presją antypluralizmu Jakub Wygnański
Jak kształtować i pielęgnować społeczeństwo otwarte, by nie zostało zniszczone przez jego wrogów?

Beneficjenci społeczeństwa obywatelskiego Łukasz Domagała
Na nowej polityce rządu wobec społeczeństwa obywatelskiego korzystają sami rządzący

Poza sformalizowanymi strukturami Katarzyna Iwińska
Coraz częściej obywatele uciekają od zinstytucjonalizowanej działalności. To wyzwanie dla profesjonalizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz pozyskiwania funduszy

Złoty środek Dorota Pietrzyk-Reeves
Oddolne inicjatywy potrzebują wsparcia, ale nie takiego, które polega na wypracowywaniu określonej wizji społeczeństwa obywatelskiego

Pieniądze i standardy – z Mateuszem Halickim rozmawia Wojciech Przybylski
Wiele organizacji pozarządowych opiera się na modelu projektowym, który jest niezdrowy

SYTUACJA PARTNERÓW ŚRODKOWOEUROPEJSKICH

Nie w swojej roli Andrej Nosko
Brak reprezentacji poglądów części społeczeństwa wśród partii politycznych sprawia, że ich rolę przejmują organizacje obywatelskie. Z tego powodu spada na nie ostra krytyka

Z nie naszych marzeń Veronika Móra
Jeśli nie wpasujesz się w plan Viktora Orbána – zakładający dobre relacje z władzą, a także z Kościołem – nie zapewnisz swojej organizacji stabilności funkcjonowania

Nie idźmy tą drogą Juraj Rizman
Na Słowacji panuje obawa, że władza zastosuje środki wobec organizacji pozarządowych podobne do tych na Węgrzech i w Polsce


Res Publica Nowa „Civil Society Renewal” (231)

TABLE OF CONTENTS:

THE CONDITION OF CIVIL SOCIETY IN CENTRAL EUROPE
The Necessary Renewal

The Origins of Anxiety Piotr Górski
Threats agasinst civil society, and its future in Central Europe

THE IDEA OF CIVIL SOCIETY

Self-government, Dignity, Solidarity – What Does the Polish Tradition Teach Us? – a conversation with professor Andrzej Mencwel
If you can establish by yourself, without harming others, but in cooperation with others, you need fewer formal arrangements and demands by authorities

THE SITUATION IN POLAND

Pressure from the Anti-Pluralism Movement Jakub Wygnański
Methods for shaping, protecting and cultivating an open society

The Beneficiaries of Civil Society Łukasz Domagała
The government’s new policy on civil society benefits the rulers

Beyond Formalised Structures Katarzyna Iwińska
Increasingly, citizens flee from institutionalised activities. This is a challenge for professionalising civil society and raising funds

The Golden Mean Dorota Pietrzyk-Reeves
Bottom-up initiatives need support, but not one that is based on developing a specific vision of civil society

Money and Standards  a conversation with Mateusz Halicki
Many non-governmental organisations function on an unhealthy, project-based model

THE SITUATION ACROSS CENTRAL EUROPE

Performing Different Roles Andrej Nosko
The lack of adequate representation from political parties espousing various, societal viewpoints means that this responsibility must be reluctantly taken up by civil society

Working in Their Dream Veronika Móra
If you don’t follow Viktor Orbán’s plan – assuming good relations with the authorities as well as with the Church – you can not ensure a stable and functioning organisation

Do Not Go This Way Juraj Rizman
There is a fear in Slovakia that the authorities will apply measures to non-governmental organisations similar to those in Hungary and Poland

RECOMMENDATION

Civil Society in the Digital Era

DATA SET

Social Activity of the New Generation

Loading Facebook Comments ...

Skomentuj