Dziesięć przemówień na dwudziestopięciolecie wolności

Res Publica Nowa

Read in English

Nasza przyszłość i przeszłość zawiera się w słowach. Przemówienia towarzyszące najważniejszym momentom 25. lat wolności składają się na zbiorową pamięć o tym kim jesteśmy – my, czyli zbiór polityczny Polaków. W tekstach tych zarysowują się strategiczne kierunki dla Polski, oddane są zbiorowe pragnienia i historie chwil tworzących naszą tożsamość. Jednym razem wycyzelowane, innym wypowiedziane pod wpływem emocji nie są to słowa rzucone na wiatr. Przemawiający to czołowi przedstawiciele polskiego życia publicznego. Raz definiują kierunki na przyszłość, a raz utwierdzają obrany wcześniej kierunek. Z perspektywy czasu, widać jak pomimo różnic programowych i rywalizacji o głosy dopiero razem tworzą pełny obraz naszej współczesnej demokracji.

Wyboru przemówień dokonaliśmy szukając przełomowych momentów ostatniego ćwierćwiecza, albo wyjątkowo ważnych wystąpień określających charakter polskiej pamięci. Teksty te są zasadniczym punktem odniesienia dla całej wspólnoty. Zebrane razem kształtują horyzont wyobraźni o wolnej Polsce.

Dziękujemy firmie International Paper oraz Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za okazaną pomoc i umożliwienie przygotowania tej publikacji.

Res Publica Nowa

Wróć


 
 
 

Ten Speeches for a Quarter-Centaury

Res Publica Nowa

Our future and our past are defined by words. The speeches that have accompanied the most important moments of the past twenty-five years of freedom characterize the shared memory of who we are – we, a political community of Poles. These texts outline strategic goals for Poland and capture the collective aspirations and stories of the moments that form our identity. Be they premeditated or spontaneous, these are not wasted words, and those who spoke them have formed the vanguard of Polish public life. At times they have defined our future; at others they have reaffirmed our earlier efforts. In hindsight, we see that – taken as a whole – they tell the story of our contemporary democracy, despite political competition and differences in agenda.

We have chosen the speeches that follow in the spirit of identifying the breakthrough moments of the last quarter-century, and presenting significant public statements that today characterize Polish collective memory. These texts constitute a fundamental body of reference for the national community. Together, they set a horizon for our perception of a free Poland.

We wish to express our gratitude to International Paper and to the Chancellery of the President of Poland for their help in facilitating this publication.

Back