DNA Miasta | Aktualne projekty


STRONA GŁÓWNA | O PROGRAMIE | ZESPÓŁ | DOŚWIADCZENIE | WSPÓŁPRACA | KONTAKT |


Badanie realizacji łódzkiego Polityka Rozwoju Kultury 2020+

Na początku kwietnia 2017 roku rozpoczęliśmy badania stanu realizacji PRK2020+ w Łodzi. Pierwszym elementem jest analiza danych zastanych – dotychczasowych sprawozdań z realizacji PRK, sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz porównanie uzyskanych danych z informacjami zebranymi przez nasz zespół w ramach drugiej edycji badań „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne 2016”. Drugim – przeprowadzenie serii wywiadów indywidualnych. Trzecim – ankieta on-line, która pozwoli na pełniejszą interpretację zebranych wcześniej danych. Ewaluacja prowadzona będzie we współpracy z Komisją Dialogu Obywatelskiego ds. kultury, z tym ciałem będą również konsultowane wnioski.

Badania obejmą nie tylko sposób realizacji PRK, ale także przemianę myślenia o kulturze Łodzi i jakości miejskiej polityki kulturalnej. Ich rezultatem badania będzie raport opublikowany we wrześniu 2017 roku.

Program Rozwoju Kultury w Koszalinie

Od listopada 2015 roku jesteśmy zaangażowani w tworzenie Programu Rozwoju Kultury w Koszalinie. Pierwszym krokiem była diagnoza polityki kulturalnej przeprowadzona od listopada 2015 do stycznia 2016 roku. W następnych miesiącach nasz zespół zrealizował badanie CATI dotyczące opinii na temat stanu kultury w Koszalinie, uczestniczył w Koszalińskim Kongresie Kultury i szkolił osoby mające tworzyć strategię. W grudniu 2016 roku rozpoczęliśmy stałą współpracę z Zespołem ds. opracowania Programu Rozwoju Kultury, moderując spotkania i wspierając swoją wiedzą pracę tej grupy przedstawicieli lokalnego środowiska kultury. Projekt Programu Rozwoju Kultury zostanie po konsultacjach przedstawiony do uchwalenia Radzie Miejskiej w Koszalinie.

Kultura na peryferiach: studium przypadku społeczności lokalnej

W okresie listopad-grudzień 2016 roku realizujemy na zlecenie Narodowego Centrum Kultury pilotaż badania mającego na celu zidentyfikowanie czynników odpowiedzialnych za procesy rozwoju bądź zanikania działalności kulturalnej w ośrodkach położonych poza dużymi ośrodkami miejskimi. Pomysłodawcą badania jest działający przy NCK Zespół ds. Polityki Lokalnej, który na podstawie uzyskanych wyników planuje stworzyć zestaw rekomendacji dla lokalnych i centralnych polityk kulturalnych służących wzmacnianiu tych działań kulturalnych, które przeciwdziałają negatywnym procesom, takim jak m.in. pustynnienie obszarów peryferyjnych. Badanie prowadzimy w jednej z 6 wybranych przez Zespół lokalizacji, która położona jest w regionie centralnym (wg NTS-1), obejmującym województwa łódzkie i mazowieckie.

Zespół ds. Polityki Lokalnej

Doświadczenia programu „DNA Miasta”, a przede wszystkim raport „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne” stały się źródłem idei powołania Zespołu ds. Miejskich Polityk Kulturalnych funkcjonującego przy Narodowym Centrum Kultury. Z czasem działania poszerzono również o inne wymiary badawcze, a sam zespół przekształcono w Zespół ds. Polityki Lokalnej o większym składzie osobowym. Zajmuje się on zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą kulturą lokalną w obszarach aglomeracji miejskich i terenach wykluczonych kulturowo, problemami związanymi z angażowaniem się społeczności lokalnej i samorządów w kulturę.

W skład Zespołu chodzą naukowcy oraz eksperci z organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury: Magdalena Bartecka (Stowarzyszenie „Folkowisko”), Artur Celiński (DNA Miasta), prof. Małgorzata Jacyno (IS UW, przewodnicząca Zespołu), dr Marcin Jewdokimow (WNH UKSW), dr Mikołaj Lewicki (IS UW), Hanna Nowak-Radziejowska (niezależna kuratorka kulturalna), prof. Grzegorz Oliwa (Uniwersytet Rzeszowski), Bogna Świątkowska (Fundacja Bęc Zmiana), Aleksandra Szymańska (IKM), dr Katarzyna Wojnar (EUROREG UW), Krzysztof Wołodźko („Nowy Obywatel”), dr Marcin Poprawski (WNS UAM), Szymon Pietrasiewicz (Centrum Kultury w Lublinie), Rafał Mościcki („Opolskie lamy”)

Więcej na temat działań Zespołu można przeczytać na stronach Narodowego Centrum Kultury.


STRONA GŁÓWNA | O PROGRAMIE | ZESPÓŁ | DOŚWIADCZENIE | WSPÓŁPRACA | KONTAKT |