Katarzyna Sadowy | Miasto – Sztuka – Nauka – Gospodarka

Katarzyna Sadowy | Miasto – Sztuka – Nauka – Gospodarka

Katarzyna Sadowy zebrała w jednym miejscu artykuły, które z jednej strony pokazują aktualne kierunki badań nad miastami w polskich ośrodkach naukowych oraz wskazują dalsze kierunki badań i poszukiwań – zarówno dla naukowców, jak i praktyków. To bezcenna pozycja, która powinna zainteresować przede wszystkim pracowników naukowych, architektów i urbanistów, pracowników instytucji samorządu terytorialnego, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami rozwoju miast.

 

Opcje zakupu:
Katarzyna Sadowy | Miasto – Sztuka – Nauka – Gospodarka
Kup

Opis produktu

Katarzyna Sadowy zebrała w jednym miejscu artykuły, które z jednej strony pokazują aktualne kierunki badań nad miastami w polskich ośrodkach naukowych oraz wskazują dalsze kierunki badań i poszukiwań – zarówno dla naukowców, jak i praktyków. To cenna pozycja, która powinna zainteresować przede wszystkim pracowników naukowych, architektów i urbanistów, pracowników instytucji samorządu terytorialnego, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami rozwoju miast.

Książka dostępna jest tylko w wersji elektronicznej

w formatach PDF, MOBI oraz EPUB.

Jest też możliwe zamówienie wersji papierowej w ramach usługi „druk na żądanie”. Zainteresowanych prosimy o kontakt poprzez e-mail fundacja@res.publica.pl

Miasta od swoich początków są ośrodkami, w których koncentruje się działalność artystyczna, naukowa i gospodarcza. Niniejsza monografia zawiera teksty naukowców i praktyków zajmujących się tematyką miejską, a wątkiem, który je łączy, jest rola, jaką nauka i sztuka odgrywają w kształtowaniu miejskiej przestrzeni oraz ich wpływ na nasz sposób patrzenia na miasto. Autorzy reprezentują różne ośrodki i różne dziedziny naukowe; są wśród nich architekci, urbaniści, ekonomiści, antropolodzy, pracownicy instytucji samorządu terytorialnego. Książka zatem to rodzaj kalejdoskopu, złożonego z różnych podejść badawczych i praktycznych, fragmentów obrazów miasta widzianego różnymi oczami.

Inspirację do powstania tej książki stanowiła konferencja, która odbyła się w październiku 2013 r. w Warszawie, w Szkole Głównej Handlowej, współorganizowana przez SGH, Fundację Architektury, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich i Urząd m.st. Warszawy. Konferencja, podobnie jak sama książka, stanowiła okazję do prezentacji różnych punktów widzenia, a jej przedmiotem były związki, które łączą sztukę i naukę z miastem i jego gospodarką. Publikacja stanowi rodzaj przewodnika, w którym zaznaczono niektóre interesujące problemy i zagadnienia.

Monografia składa się z trzech części:

MIASTA REALNE

Materialny charakter miast, jakość architektury i przestrzeni miejskiej ma ogromne znaczenie dla ich mieszkańców, wpływa na ich sposób zachowania, wyobrażenia o mieście, w którym żyją, ale też o mieście w w ogóle. Ta część publikacji zawiera teksty, których autorzy starają się ten wpływ zanalizować. Przedmiotem ich refleksji jest rola, jaką w mieście odgrywają instytucje kultury i ośrodki naukowe, klasa kreatywna oraz różnego rodzaju działania artystyczne w przestrzeni miasta. Artykuły stanowią zbiór przy- kładów różnorodnych działań, począwszy od dużych inwestycji miejskich (siedziby uczelni i ważnych ośrodków artystycznych), przez projekty rewitalizacyjne, po niewielkie przedsięwzięcia i interwencje artystyczne.

MIASTA IDEALNE

Miasto od samych swych początków istnieje w świadomości ludzkiej w podwójnej roli – fizycz- nie istniejących ośrodków, ale też idei, wizji, utopii, wokół których koncentrują się nadzieje, plany, ale też obawy i uprzedzenia. Druga część monografii prezentuje te właśnie zagadnie- nia, poczynając od współczesnej idei miasta zrównoważonego (sustainable city) jako miasta doskonałego. Idea ta jest przedstawiona zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej – prób wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju poprzez realizacje architektoniczne i urbanistyczne. W kolejnych tekstach zawarto analizy dotyczące poszukiwań formy miasta idealnego lub miasta przyszłości w miejscach realnie istniejących – Warszawie, Toruniu czy małych miastach Polski. Artykuł zamykający tę część wskazuje także na sztukę jako narzę- dzie, które pozwala przekształcać obraz miasta.

MIASTA W SIECI

Trzecia, ostatnia część publikacji prezentuje te obszary poszukiwań, w których najistotniejsze staje się podejście interdyscyplinarne i/lub transdyscyplinarne. W tekście otwierającym tę część monografii autorzy podejmują próbę analizy relacji przestrzeni materialnej i wirtualnej w mieście. Kolejny tekst prezentuje wzajemne oddziaływania dużych i małych miast, tworzących sieć zurbanizowanej przestrzeni. Publikację zamykają dwa teksty podkreślające szczególną rolę, jaką odgrywają ci, którzy kształtują materialną postać miasta – architekci, urbaniści, inżynierowie budownictwa. Ich autorzy zwracają uwagę na szczególną potrzebę interdyscyplinarnego podejścia w projektowaniu miast.

Loading Facebook Comments ...

Skomentuj